Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Rammelokalplanen udarbejdes for at sikre helhedsplanlægningen i Godsbanekvarteret. I foråret 2018 udarbejdede DSB Ejendomsudvikling et udkast til en helhedsplan for udvikling af Godsbanekvarteret, ud fra et ønske om at udvikle en ny bydel med op til 1.500 nye boliger.

På baggrund af helhedsplanen indkaldte Horsens Kommune forslag og ideer til planlægningen af et nyt Godsbanekvarter i eftersommeren 2018. I den forbindelse blev der arrangeret byvandring i området for interesserede borgere. 

Godsbanekvarteret omfatter arealerne omkring baneterrænet mellem Vestergade i nord og Bygholm Parkvej i syd. Rammelokalplanen omfatter området mellem Platform K mod nord og Horsens Trafikterminal i syd.

Godsbanekvarteret er allerede i dag under udvikling. Ungekulturhuset Platform K og Campus er taget i brug og en ny daginstitution, en multihal samt et håndværkskollegie er blandt de projekter, der også er på vej.

Forligspartierne i Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftale 2020, at der skulle etableres et nyt ungekulturhus Platform K i det område, der hidtil har huset Det Gule Pakhus.

De mange igangværende projekter samt den stærke interesse for at udvikle området, afføder et behov for at se området i en større sammenhæng, med en samlet vision for udviklingen af Godsbanekvarteret i Horsens. Byrådet vedtog en vision for Godsbanekvarteret i sommeren 2020.

Udviklingen af Godsbanekvarteret skal være med til at udfolde og kvalificere de projekter, der er omfattet af visionen, de projekter, der er igangsat og har berøring med området.

Visionen for Godbanekvarteret er at skabe et krydsfelt for mødesteder, fællesskab, kultur, uddannelse og natur lige midt i Horsens.

Områdets særlige DNA med en unik kulturhistorie, rå industri og vild natur skal være grundlaget for, at Horsens får en ny spændende ung og kreativ bydel. 

Visionen danner baggrund for et strategisk hovedgreb bestående af en byarkitektonisk analyse, en samlet vandhåndteringsplan og en overordnet løsning for infrastrukturen i området. Dette er grundlaget for de efterfølgende fysiske planer.

Rammelokalplanen er et led i arbejdet med at sikre opfyldelse af de mål for Godsbanekvarteret, som var grundlag for visionen for Godsbanekvarteret.

Godsbanekvarteret har en særdeles god beliggenhed i forhold til stationen, busterminalen, bymidten, FÆNGSLET og Bygholm Park. Godsbanekvarteret bliver et naturligt krydsfelt for mødesteder, fællesskab, kultur, uddannelse og natur lige midt i Horsens.

Rammelokalplanen skal primært udgøre et planmæssigt grundlag for etablering af Godsbanekvarterets overordnede infrastruktur, håndtering af hverdagsregn- og skybrudshændelser samt sikre naturværdier.

Derudover fastlægges principper for udformning og anvendelse af områder til boliger- og erhverv og offentlige formål som kulturhus.

Rammelokalplanen indeholder endvidere overordnede principper for den kommende beplantning og kommende byggeri. Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for de enkelte byggerier. Principperne gælder byggeriets karakter, bygningshøjder, placering af offentlige og udadvendte funktioner, arealanvendelser m.v. Forhold som skal medvirke til at sikre, at området vil blive varieret og spændende for beboere, byens borgere og besøgende, der kan færdes og opholde sig i området.

Rammelokalplanens formål er at

 • at fastlægge placering og udformning af overordnede veje og stier, herunder mulighed for en stibro over banen
 • at varetage hensyn til klimatilpasning, ved at klimatilpasse området så det er robust overfor oversvømmelse fra ekstremregn samt stormflod, og ikke forøger oversvømmelsesrisikoen opstrøms- og nedstrøms lokalplanen,
 • at fastlægge principper for udformning og placering af regnvandsbassiner og LAR-struktur
 • at fastlægge principper for områdets typologier og maksimale højder,
 • at understøtte områdets funktion som byport til Horsens Midtby,
 • at understøtte at bebyggelsers anvendelser fremmer et mangfoldigt byliv, herunder fastlægge placering af publikumsorienterede funktioner, såsom serviceerhverv, cafeer og mødesteder,
 • at fastlægge principper for støjafskærmning ift. jernbanestøj og vejtrafikstøj,
 • at fastlægge principper for parkering,
 • at varetage hensyn til værdifuld natur,
 • at fastlægge principper for beplantning, grønne områders karakter og anvendelse,
 • at ophæve en del af lokalplan 200.