Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med lokalplanen ikke ændringer, som er i uoverensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017's Hovedstruktur, Retningslinjer eller Rammer.

Kommuneplan 2017´s ramme fastlægger bl.a. følgende for området:

"Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Når der lokalplanlægges for området skal der arbejdes med at indbygge grønne arealer mellem vandværket og bebyggelsen samt etableres tekniske tiltag til sikring af grundvandet, da området ligger tæt på kildepladsen til Lund Vandværk og indenfor vandværkets indvindingsopland. Dette skal ske i overensstemmelse med de tekniske tiltag i de generelle rammebestemmelser."

Bebyggelsesprocenten angives for den enkelte matrikel til at være 30% ved åben-lav og 40% ved tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må være i maks. 2 etager og maks. 8,5 meter høj.

 

Ifølge retningslinje for Grundvand i Kommuneplan 2017:

"8.5.5. Ved planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og BNBO, skal det præciseres, hvilke tekniske tiltag der skal bidrage til at sikre beskyttelsen af grundvandet. Dette skal ske i forbindelse med lokalplanlægningen".

Nærværende lokalplans tekniske tiltag der bidrager til at sikre beskyttelsen af grundvandet er; etablering af bassin med bund af tæt membran, forbud mod anvendelse af bly, zink, kobber (generelt) og tagpap (ved nedsivning via faskine) til tagbeklædning, krav om trykprøvning af spildevandsledninger samt placering af grønt areal omkring vandværkets matrikel.

Ifølge retningslinjer om grundvand i Kommuneplan 2013, samt baggrund for Grundvandsredegørelsen:

"Konkrete ansøgninger om byggeri i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande udenfor disse, vil blive behandlet ud fra vandplanernes bindende retningslinjer
40 og 41, som gengives nedenfor:

... 41) Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes”.

Nedenstående redegørelse forefindes også i retningslinjerne i Kommuneplan 2017.

Planlægningsmæssig begrundelse ift. alternative placeringer:

Lund er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Der er ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Lund. Området ved Bækvej i Lund ca. 2,8 ha og vil kunne rumme ca. 22 boliger.

Grundvandsforhold og risikovurdering, ift. om byudviklingen indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet:

Lund By ligger umiddelbart øst for område med særlige drikkevandsinteresser – Nim OSD’et. Lund Vandværk’s kildeplads er placeret i den nordlige del af Lund by og vandværkets indvindingsopland udbreder sig knapt 6 km i syd-sydvestlig retning ind i OSD’et.

Indenfor OSD’et er der generelt udpeget store områder, som er vurderet nitratfølsomme (sårbare), hvilket overvejende er sket på baggrund af lertykkelser i boringer, som mange steder er mindre end 15 meter tykke.

Udlægget er placeret udenfor OSD’et, men indenfor Lund Vandværks indvindingsopland. Udlægget rummer 2 matrikler, matr.nr. 14bx og 14cm Lund By, Tamdrup. Matrikel nr. 14bx Lund By, Tamdrup ejes af Lund Vandværk. Afstanden fra vandværkets boringer til nabomatriklen 14cm Lund By, Tamdrup er 25 meter. Udlægget ligger desuden indenfor de afgrænsede boringsnære beskyttelsesområder omkring Lund Vandværks boringer. De boringsnære beskyttelsesområder er mod nord, vest og øst afgrænset indenfor vandværkets egen grund, mens det mod syd ligger indenfor et eksisterende boligområde som er færdig udbygget. De boringsnære beskyttelsesområder berører således ikke matr.nr. 14cm Lund By, Tamdrup.

Lund Vandværk har tilladelse til at oppumpe 110.000 m³/år og indvinder grundvand fra 2 dybe boringer, som begge er filtersat i et magasin af kvartært smeltevandssand i intervallet 88-108,5 m.u.t. Ifølge borebeskrivelserne for Lund Vandværks boringer, er der fra terræn registreret 10-15 meter sand. Herunder 7 meter ler, efterfulgt af 8 meter vekslende ler/sand og et tykt sammenhængende lerlag på ca. 40-50 meter. Under det tykke lerlag findes grundvandsmagasinet som Lund Vandværk indvinder fra, og som er 30-40 meter tykt. Grundvandsmagasinet ligger i bunden af en begravet dal. Omkring boringerne vurderes grundvandsmagasinet at være velbeskyttet, da der er registreret over 15 meter reduceret ler over magasinet. Vandtypen i begge boringer understøtter at grundvandsmagasinet er godt beskyttet, idet vandtypen er svagt reduceret, med et lavt indhold af sulfat.

Lund Vandværk er et af kommunens områdevandværker, som skal forsyne kommunens borgere med drikkevand i mange år fremover, samt øge oppumpningen af grundvand op mod 50 %, som følge af den byvækst der forventes omkring Lund i de kommende år.

Til trods for de gode geologiske forhold er det vigtigt, at der gennem lokalplanen vil arbejde for at forebygge en risiko for forurening gennem en række tekniske tiltag. Vores bekymring går særligt på brugen af sprøjtemidler hos den enkelte grundejer, et forhold som er vanskeligt at håndtere. (Notat: Lokalplanen kan ikke regulere brug af sprøjtemidler, men der er truffet foranstaltninger mod nedsivning af overfladevand).

Til trods for ovenstående vurdering, foregår byudviklingen indenfor et indvindingsopland og helt op ad vandværkets boringer, det er derfor vigtigt, at byudviklingen foregår så hensynsfuldt som muligt i forhold til den vigtige grundvandsressource som området rummer. Horsens Kommune vil i sin planlægning derfor udvise forsigtighed og finder, at placering af et nyt boligområde kun vil kunne lade sig gøre, såfremt der tages hensyn til beskyttelsen af grundvandet i forbindelse med indretning og detailplanlægning af området.

Når der lokalplanlægges for området skal der bl.a. arbejdes med at indbygge grønne arealer mellem vandværkets grund og bebyggelsen samt etableres tekniske tiltag til sikring af grundvandet. (Notat: Der foreligger i lokalplanen bestemmelse om et mindst 4 meter bredt, grønt areal mellem vandværkets grund og bebyggelsen. Derudover anlægges der en mindst 5,5 meter bred kørebane på den lange side af vandværkets grund, som leder overfladevand væk fra boringerne og ud til recipienten, via regnvandsbassinet. Derudover skal der udføres trykprøvninger på spildevandsledninger inden for en afstand af 25 meter fra boringerne).