Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Horsens Kommune vurderer at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Afgørelse og begrundelse

Hvilke hovedhensyn har Horsens Kommune lagt til grund for afgørelsen

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Plan: Afgrænsning mellem byen og det åbne land
  • Plan: Energiforbrug
  • Plan: Særligt værdifulde landskaber
  • Grundvand: Vandværksopland
  • Vandløb/spildevand: Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)
  • Trafik: Trafiksikkerhed

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Afgrænsning mellem byen og det åbne land: Læhegnet afskærmer den bymæssige bebyggelse fra det åbne land og landskab. Der kan evt. træffes trafikale foranstaltninger ift. overgangen mellem by og land (fx byport).

Energiforbrug: Der skal udarbejde varmeprojektforslag til Fjernvarme.

Særligt værdifulde landskaber: Lokalplanområdet er beliggende i et særligt værdifuldt landskab. Bebyggelsens højde, etager og udseende skal tilpasses landskabet. Læhegnet skal bevares da det skærmer bebyggelsen.

Vandværksopland: Lokalplanområdet ligger indenfor indvindingsoplandet til Lund Vandværk, umiddelbart rundt om vandværkets kildeplads. Der er i kommuneplanen foretaget en grundvandsvurdering af udlægget, herunder beskrevet de nødvendige tekniske tiltag for at forebygge en risiko for forurening af Lund Vandværks boringer.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb): Området er ikke omfattet af spildevandsplanen, så der skal laves spildevandsplantillæg. Hvis bygherre ønsker selv at håndtere og udlede regnvandet, skal det forsinkes og renses ivådt regnvandsbassin inden for området. Bassinet skal dimensioneres efter recipienten (spildevandsteamet fastsætter nærmere krav) samt kommunens øvrige standardkrav. Selv hvis regnvand ønskes afledt til offentlig regnvandsledning, skal der reserveres plads til ovennævnte bassin i tilfælde af, at Samn Forsyning ApS ønsker at etablere et sådant. Det skal fremgå af lokalplanens bestemmelser, at der gælder maksimale befæstelsesgrader, afhængigt af boligtype. Overskrides disse, skal regnvandet forsinkes inden for hver enkelt matrikel ned til det niveau, som svarer til afledning fra den maksimale befæstelsesgrad. De maksimale befæstelsesgrader er som følger: Tæt-lav: 55 %; Åben-lav: 35 %. Der skal laves udledningstilladelse, uanset om bygherre eller forsyningsselskabet forestår regnvandshåndteringen. NB.: Min. afstand fra regnvandsledning til vandværksboring: 15 m.

Trafiksikkerhed: De nye vejanlæg indenfor lokalplanområdet skal udformes under iagttagelse af hastighedsbegrænsningen der fastsættes til 30 – 40 km/t eller 10 -20 km/t. Det kan eksempelvis gøres ved etablering af hastighedsdæmpende tiltag.Tilslutningen af det nye boligområde til Bækvej er beliggende umiddelbart undenfor byzonen (E55 –byzonetavle) med maksimal hastighed på 50 km/t. Byzoneskiltet bør derfor flyttes mod nord så den nye vejtilslutning bliver beliggende indenfor byzonen. Bækvej er udlagt uden stianlæg til cyklister og fodgængere, idet stitrafikanter henvises til at anvende de stier i eget tracé der er beliggende vest for det nye boligområde. Der skal således etableres stiforbindelse mellem det nye boligområde og det eksisterende stisystem