Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er approberet kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.

Museum

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes.

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af det berørte område, og museets vurdering er, at anlægsarbejdet kan indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

Der er ikke i forvejen kendte, registrerede fortidsminder på arealet, men umiddelbart øst for Bækvej er registreret to overpløjede gravhøje, der begge fortsat er synlige i landskabsrelieffet. De to høje ligger på den sydlige del af en højning i landskabet, der forløber NV-SØ, se nedenstående illustration.

Det kan ikke udelukkes, at der enten kan være flere uregistrerede høje på bakkekammen eller fortidsminder, der relaterer sig til de to kendte gravhøje. Endvidere er området landskabsmæssigt topografisk beliggende, således at det har været velegnet for alle typer aktiviteter i forhistorisk tid.

 

Horsens Museum vil derfor kraftigt anbefale at der forud for anlægsarbejdet foretages en arkæologisk forundersøgelse efter museumslovens § 25-27 for at afklare, om der befinder sig skjulte fortidsminder på arealet.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.