Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund

Lund er en af Horsens Kommunes lokalcenterbyer og en vigtig bosætningsby for Horsens Kommune. Horsens Kommune ønsker, at sikre byvæksten i Lund, da byen spiller en vigtig rolle som lokalt center for et mindre opland.

Lokalplan 305 er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017´s hovedstruktur, retningslinjer og rammer.

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til boligformål (åben-lav eller tæt-lav) under rammen 31BO02. Denne ramme fastsætter yderligere: "Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. Indenfor rammen kan etableres åben-lav boliger, men der er også mulighed for enkelte bebyggelser med tæt-lav boliger, hvis det enkelte område kan indrettes hensigtsmæssigt. Indenfor området kan der også etableres nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning. Når der lokalplanlægges for området skal der arbejdes med at indbygge grønne arealer mellem vandværket og bebyggelsen samt etableres tekniske tiltag til sikring af grundvandet, da området ligger tæt på kildepladsen til Lund Vandværk og indenfor vandværkets indvindingsopland. Dette skal ske i overensstemmelse med de tekniske tiltag i de generelle rammebestemmelser."

Grundejer har ønsket at få udarbejdet en lokalplan for boliger i området beliggende nord for Leddet i Lund, hvilket er baggrunden for udarbejdelsen af nærværende lokalplan.

Formål

Det er lokalplanens formål at sikre at eventuel kommende bebyggelse tilpasses det bevaringsværdige landskab, den indgår i. Derudover varetager lokalplanen hensynet til den fremtidige drift af Lund Vandværk, herunder kvaliteten af grundvandet. Lokalplanen lægger desuden rammerne for regnvandshåndteringen og at denne tilpasses de lokale forhold.