Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanen har til formål

- at sætte rammer for ny bebyggelse og anvendelse med hensyn til grundvandsbeskyttelse og sikring af vandkvaliteten for Lund Vandværks boringer,
- at sikre at bebyggelsen tilpasses det omgivende bevaringsværdige landskab gennem beplantningsplan, placering af mulighed for dobbelthuse, farve- og materialeholdning samt terræntilpasning,
- at udlægge regnvandsrelaterede anlæg som indpasses i området som en del af de rekreative elementer,
- at overføre områdets status til byzone og fastlægge områdets anvendelse til hhv. offentlige formål og helårsboligformål, som åben-lav og tæt-lav bebyggelse,
- at fastlægge retningslinjer for bebyggelse, veje og fælles opholdsarealer, samt
- at fastlægge bestemmelser for en grundejerforening indenfor en del af området.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1a "Lokalplanområde" og omfatter matriklerne 14 cm og 14 bx i Lund By, Tamdrup, samt alle matrikler der udstykkes derfra.

2.2 Området ligger i landzone og overføres til byzone ved vedtagelsen af denne lokalplan.

For delområde 1 gælder

3.1.1 Delområdet kan anvendes til helårsboligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt dertilhørende fælles anlæg.

3.1.2 Tæt-lav bebyggelse skal være i form af dobbelthuse, som er sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel.

For delområde 2 gælder

3.2.1 Delområdet må anvendes til offentlige formål: vandindvinding til fælles forsyning.

Redegørelse

Tæt-lav bebyggelse skal være i form af dobbelthuse, som i udseende fremtræder af åben-lav bebyggelse for at området giver et helhedsindtryk som åbent-lavt boligområde.

For delområde 1 gælder

4.1.1Delområdet må udstykkes.

4.1.2 Mindstegrundstørrelse er for åben-lav bebyggelse 800 m2 og for tæt-lav bebyggelse (dobbelthuse) 400 m2.

For delområde 2 gælder

4.2.1 Delområdet må ikke udstykkes.

5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra den primære lokalvej Bækvej, som angivet på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

5.2 Der må ikke være direkte adgang til Bækvej fra de tilgrænsende grunde/parceller med undtagelse af delområde 2. De enkelte parcelhusgrunde må kun have direkte vejadgang til boligvejen.

5.3 Veje og stier udlægges som private fællesveje/fællesstier.

5.4 Veje skal udformes, så det sikres, at lastbiler (renovationskøretøjer mv.) kan køre uhindret uden at skulle bakke.

5.5 Overkørsler udlægges i asfalt, beton og/eller granit.

5.6 Veje skal anlægges, så de kan aflede skybrudsregnvand kontrolleret inde i området hvis kloakkerne lukker til, således at vandet ikke forvolder skade på bygninger og tekniske anlæg. Veje med kontrolleret afstrømning skal forbindes til bassinet i området.

For delområde 1 gælder

5.7.1 Boligvejen udlægges i en bredde på min. 8 m og med en kørebanebredde på min. 5,0 m ved meget lav hastighed, henholdsvis min. 5,5 m ved lav hastighed.

5.7.2 Der må etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene.

5.7.3 Vejafvandingen skal tilledes nedløbsbrønde og bortledes via ledningsanlæg. Overfladevandet må af hensyn til grundvandet ikke nedsives, ledes til dræn, grøfteanlæg eller nedsivningsanlæg.

5.7.4 På strækningen langs vandværkets matrikel skal der anlægges 1 meter grøn rabat mod kørebanen. Dette areal indgår i vejudlægget.

5.7.5 Der skal udlægges rekreative stier i mindst 1,5 meters bredde langs beplantningsbæltet mod nord og vest samt ved basssinet, som illustreret på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Stien langs den nordlige del af beplantningsbæltet samt langs bassinet skal anlægges i grus. Det øvrige stiudlæg kan være trampesti, der således opstår når folk går der.

5.7.6 Der skal fra boligvejen sikres adgang til regnvandsbassin, i en bredde af mindst 3 meter.

Redegørelse

Bestemmelsen om stiudlæg sikrer at arealet udlægges således at det er muligt for gående at komme rundt i området, at området får en rekreativ karakter samt at grundejerforeningen kan komme til beplantningsbæltet, i forbindelse med vedligehold, uden at skulle ind over privat grund.

Bækvej skal holdes facadeløs og uden direkte vejadgang dertil. Da vandværket allerede har vejadgang dertil, opretholdes denne vejadgang.
Af hensyn til grundvandet i Lund Vandværks indvindingsopland, som lokalplanområdet er beliggende i, skal veje være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb. Dette grundvandshensyn har baggrund i vurderinger foretaget i forbindelse med de generelle rammer for grundvand samt retningslinjerne for grundvand i Horsens Kommuneplan 2017.

 

6.1 Parkeringspladser skal være befæstet med tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb.

For delområde 1 gælder

6.2.1 Der skal udlægges areal til mindst 2 parkeringspladser per bolig.

6.2.2 Parkeringspladser anlægges på de individuelle boligmatrikler og kan anlægges i garage eller carport.

Redegørelse

Bestemmelse angående antal parkeringspladser pr. bolig er jævnfør parkeringsnorm i Horsens Kommunes Parkeringsstrategi 2015. Bestemmelsen indebærer at der skal være mulighed for at anlægge de angivne parkeringspladser pr. bolig, men at det ikke er et krav at de faktisk etableres.

Af hensyn til grundvandet i Lund Vandværks indvindingsopland, som lokalplanområdet er beliggende i, skal parkeringspladser være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb. Dette grundvandshensyn har baggrund i vurderinger foretaget i forbindelse med de generelle rammer for grundvand samt retningslinjerne for grundvand i Horsens Kommuneplan 2017.

7.1 Området er omfattet af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Lavenergibebyggelse er undtaget denne bestemmelse.

7.2 Spildevandsledninger inden for en afstand af 50 meter til en boring, skal trykprøves. Afstandskravet hvor der indenfor skal foretages trykprøvninger på spildevandsledninger er illustreret på kortbilag 5, "Trykprøvninger og jordvarme".

7.3 Regnvand kan ledes til forsyningsselskabets regnvandsledning eller kan nedsives via regnbed eller faskine på egen matrikel.

8.1 Bebyggelse må opføres i op til 8,5 meters højde samt i 2 etager.

For delområde 1 gælder

8.2.1 Maksimal bebyggelsesprocent for ejendomme med åben-lav bebyggelse er 30. Maksimal bebyggelsesprocent for ejendomme med tæt-lav bebyggelse er 40.

8.2.2 Dobbelthuse skal være tilgrænsende og må ikke adskilles, for eksempel af garager, carporte mv.

8.2.3 Dobbelthuse må ikke opføres langs lokalplanområdets yderkant. Mulig placering af dobbelthuse er illustreret på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

8.2.4 På grunde hvor der opføres dobbelthuse, må der kun til én af grundens sider opføres garager, carporte og udhuse nærmere skel end 2,5 meter.

8.2.5 Afstanden fra garager, carporte og udhuse til naboskel skal være min. 1 meter.

8.2.6 Der fastlægges en byggelinje 5 meter fra vandværkets matrikel, som illustreret på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Arealet mellem byggelinjen og vandværkets matrikel skal fritholdes for boligbebyggelse.

For delområde 2 gælder

8.3.1 Forsyningsanlægget, inkl. bygninger må udvides i det omfang vandværket finder det nødvendigt.

Redegørelse

Formålet med bestemmelserne om at boligerne i dobbelthuse skal være tilgrænsende og med lodrette skel er, at fastholde karakteren af åben-lav bebyggelse.
Byggelinje på 5 meter til vandværkets grund, er for at sikre et grønt område/bælte langs vandværkets grund, som også beskrives i Kommuneplan 2017's rammesætning for området.

9.1 Bebyggelsens facader skal være i tegl eller natursten. Mindre bygningsdele må beklædes med skifer, træ og lignende. Tegl kan være som blank mur, vandskuret eller pudset. Ved pudsede overflader kan underlaget være et andet end tegl og natursten, for eksempel beton.

9.2 Bebyggelsens facader, herunder gavltrekanter, udhæng, stern, døre og vinduer mv. må ikke udføres i klare signalfarver. Facader må ikke være hvide.

9.3 Som tagmateriale må kun vælges begrønnede tage (sedumtage eller lignende), skifer eller vingetagsten i en mørk farve. Flade tage, fx på garager, carporte og skure, må beklædes med tagpap. Tagbeklædning skal være med en ikke-reflekterende overflade.

9.4 Antenner og paraboler må ikke opsættes på bebyggelse, så de er synlige fra veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 meter.

9.5 Tekniske installationer som f.eks. varmepumper, skal afskærmes, og fremtræde som en integreret del af bebyggelsens arkitektur.

9.6 Solceller og solfangere på tage og facader skal være antirefleksbehandlede, og rammer og solceller/solfangere skal være sorte.

9.7 Solceller og solfangere skal enten opsættes med samme hældning som taget eller facaden og i hele firkanter, eller på flade tage opsættes, så stativet ikke er synligt fra naboejendomme, veje, stier og fællesarealer. På flade tage må anlægget højest stikke 1 m op over tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1 m fra tagkant.

For delområde 1 gælder

9.8.1Hvis der opføres bebyggelse i 2 etager, skal øverste etage udføres med valm- eller sadeltag.

Redegørelse

Bestemmelse om tagudformning begrundes i at bebyggelsen skal tilpasses den eksisterende bebyggelse i boligområdet syd for og indgå i arkitektonisk sammenhæng med denne. Derudover sikrer bestemmelsen at bygningerne tilpasses det bevaringsværdige landskab, idet det øverste af bygningerne vil blive synligt fra det omkringliggende bevaringsværdige landskab.

Af hensyn til det bevaringsværdige landskab som lokalplanområdet indgår i, er der bestemmelser om materialer og farver på tag og facader.
Med bestemmelsen om tagmateriale må der således ikke anvendes f.eks. bly, zink og kobber som tagmateriale.

 

 

10.1 Terrænreguleringer må ikke overstige +/- 0,5 meter i forhold til terræn, efter byggemodningen. Etablering af regnvandsbassinet er undtaget fra denne bestemmelse.

10.2 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere skel end 1 meter. Undtaget herfra er terrænregulering i naboskel, såfremt der kan opnås enighed mellem berørte naboer, samt etablering af overkørsler til boligvejen.

10.3 Udstykker skal inden udstykning af parceller udarbejde en vandhåndteringsplan for området. Planen skal beskrive, hvordan hverdagsregn og skybrud håndteres i området. Vandets strømningsveje og lavninger, hvor vandet samler sig på terræn, skal kortlægges. Området skal undersøges og indrettes således at oversvømmelse, i forbindelse med hverdagsregn og skybrud, af bebyggelse og tekniske anlæg i og udenfor området, forebygges.

10.4 Hegn i naboskel samt hegn mod vej, sti og fællesarealer skal være levende hegn, som hæk, i enten bøg (Fagos Sylvatica), Sargents Æble (Malus Sargentii) eller Spiræa (Spiraea arguta eller Spiraea cineria Grefsheim).

10.5 Hegn i skel mod vej, sti og fællesarealer skal plantes min. 30 cm inde på egen grund.

10.6 Overfladevand fra indkørsel på egen grund må nedsives gennem muldlag eller vegetationsdækket jordoverflade.
Vejvand fra parkeringspladser og kørearealer må ikke nedsives, men skal ledes til bassinet.

10.7 Nedsivningsanlæg til regnvand må ikke etableres indenfor en afstand af 15 meter fra vandværkets vestlige matrikelskel.

10.8 Regnvand fra tage over 10m2 og af tagpap må kun nedsives via regnbed og ikke i faskine.

10.9 De ubebyggede arealer på den enkelte grund og i området i øvrigt, må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, både, uindregistrerede køretøjer samt køretøjer med en totalvægt over 3500 kg.

For delområde 1 gælder

10.10.1 Der skal udlægges et større fælles friareal, som følger principperne på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Dette udlægges i græs og med rekreativt udformet bassin til at opsamle regnvand.

10.10.2 De øvrige fælles friarealer omkring boligvejen udlægges i græs og som vist i princippet på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold".

10.10.3 Fællesarealer, der udlægges i området, må ikke udstykkes og skal til enhver tid fremtræde som fælles for hele bebyggelsen i området.

10.10.4 Der udlægges 1300m² til regnvandsbassin (inkl. skråningsanlæg og vold) inden for det fælles friareal. Bygherre skal inden etablering af bassin redegøre for foranstaltninger der sikrer at vandet ikke gøre skade i området og/eller i tilstødende områder når det løber over.
Anlæg til regnvandshåndtering i fællesarealerne skal udformes så det naturligt indgår i de grønne arealer og skal udføres som åbent bassin med svungne bredder.

10.10.5 Lokalplanområdet skal indrettes og anlægges til at kunne håndtere vand fra ekstreme regnhændelser på terræn.

10.10.6 Den eksisterende beplantning langs områdets vestlige og nordlige skel skal bevares i en bredde af mindst 3,5 meter i det fælles friareal og mindst 3 meter i den syd-vestligste del, som angivet på Kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Beplantningen må erstattes og/eller suppleres med hjemmehørende træer og buske. Erstatning og udtynding må foregå på en måde så beplantningen hver en given del af strækningen øst- nord og nord-syd er mindst 5 meter i højden.
I forbindelse med anlæggelse af regnvandsbassin, må den beplantning der står langs bassinet og som er til gene for anlægsarbejdet, fjernes under anlægsfasen og skal derefter genplantes.
Hvis beplantningen indskrænkes til mindre end 5 meters bredde, skal der huludfyldes med hjemmehørende arter.

10.10.7 Beplantningsbæltet skal vedligeholdes ensartet, jf. ovenstående bestemmelse, af grundejerforening og ejer at den kommende sydvestligste udstykning, hvorpå en del af beplantningsbæltet står.

10.10.8 Der skal plantes træer langs boligvejen og langs Bækvej, som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Træerne langs boligvejen skal være af arterne Spidsløn (Acer platanoides eller Acer platanoides "Emerald Queen"), Navr (Acer Campestre "Queen Elisabeth"), Ask (Fraxinus americana "Autumn Purple), Pil (Salix alba "Tristis"), Avnbøg (Carpinus Betulus), Sargents Æble (Malus Sargentii), Vrietorn (Rhamnus Catharticus), Hæg (Prunus Padus), Almindelig Benved (Euonymus Europaeus), Dunet Gedeblad (Lonicera Xylosteum), Slåen (Prunus Spinosa) eller Hassel (Corylus Avellana).
Træer i det grønne fælles friareal kan yderligere være Lind (Tilia) eller Eg (Quercus robur).
Træer langs Bækvej skal være Lind (Tilia).
Træer langs Bækvej og boligvejen skal plantes i forbindelse med endelig byggemodning.

10.10.9 Langs Bækvej skal der udlægges et mindst 4 meter bredt rabatareal.

10.10.10 På boligvejens strækning langs vandværkets matrikel skal der anlægges et mindst 3 meter bredt, grønt areal. Dette areal er yderligere og tilgrænsende det 1 meter brede rabatareal jf. §5.

10.10.11Der må ikke etableres jordvarmeanlæg inden for en afstand af 50 meter til nuværende og potentielle fremtidige boringer, som illustreret på kortbilag 5, "Trykprøvninger og jordvarmeanlæg".

Redegørelse

Beplantningsbæltet indgår som en del af begrundelsen, i kommuneplantillæg nr. 7-2013 "Tematillæg for byvækst og fritidsformål", for at udlægge området til boliger idet skærmer bebyggelsen fra det bevaringsværdige landskab.
For at bevare denne skærmende effekt, skal beplantningsbæltet huludfyldes hvis det indskrænkes til mindre end 5 meter.
Rabatareal mod Bækvej udlægges af hensyn til trafiksikkerhed og tryghed.
Rabatareal mod vandværkets matrikel (jf. §5) samt det grønne areal udlagt mod delområde 2 udlægges af hensyn til grundvand, jf. områdets rammebestemmelser i Kommuneplan 2017. Forskellen på den ene meter rabatareal og det tre meter grønne areal er at rabatarealet skal indarbejdes i vejprojektet og vejudlægget.
Det tilstræbes at bevare det naturlige terræn, bl.a. af hensyn til det bevaringsværdige landskab. I forbindelse med vejprojektet og regnvandshåndteringen, kan der dog være behov for terrænregulering der overstiger +/- 0,5 meter, herunder også at tilrette de tilstødende grunde.

Af hensyn til grundvandet i Lund Vandværks indvindingsopland, som lokalplanområdet er beliggende i, må tagvand fra tage lavet af tagpap ikke nedsives i faskiner, da disse ikke renser vandet tilstrækkeligt, men skal nedsives gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbede eller lign. Dette grundvandshensyn har baggrund i vurderinger foretaget i forbindelse med de generelle rammer for grundvand samt retningslinjerne for grundvand i Horsens Kommuneplan 2017.
Afstandskrav for nedsivning er med udgangspunkt i afstandskravet for nedsivning på 25 meter til vandværksboringer samt med hensyn til at der skal være mulighed for etablering af to fremtidige boringer på vandværkets matrikel. Dette hensyn grunder i at vandværket forventer en kapacitetsudvindelse i forbindelse med de yderligere tilslutninger der vil komme pga. af de mange nye boligområder der etableres indenfor vandværkets forsyningsområde.

11.1 Bygninger som tilsluttes spildevandsledninger belligende inden for en afstand af 50 meter til boringen, må ikke tages i brug før det kan dokumenteres at der foretages trykprøvning på de pågældende ledninger inden for matriklen jf. §7. Afstandskravet hvor der indenfor skal foretages trykprøvninger på spildevandsledninger er illustreret på kortbilag 5, "Trykprøvninger og jordvarme".

For delområde 1 gælder

11.2.1 Boliger må ikke tages i brug før de i §5 nævnte veje og stier er etableret.

11.2.2 Boliger må ikke tages i brug før de er tilsluttet den kollektive varmeforsyning, jf. § 7.

11.2.3 Boliger må ikke tages i brug før der er etableret anlæg til håndtering af regnvand, jf. § 10.

11.2.4 Boliger må ikke tages i brug før beplantingsbæltet i områdets nord- og vestlige skel er etableret i sin endelige form, jf. § 10.

For delområde 1 gælder

12.1.1 Der skal oprettes en grundejerforening for området, med medlemspligt for alle boligejere inden for delområdet.

12.1.2 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

12.1.3 Grundejerforeningen skal oprettes når Horsens Kommune kræver det.

12.1.4 Grundejerforeningen skal efter krav fra Horsens Kommune optage grundejere fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

12.1.5 Grundejerforeningen skal forestå drift, vedligeholdelse og renholdelse af de i §10 nævnte fællesarealer.

12.1.6 Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de anlagte fællesarealer nævnt i §10.

12.1.7 Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

12.1.8 Indtil grundejerforeningen er er oprettet, forestår udstykkeren vedligeholdelsen.

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenlige med lokalplanen, fortrænges af planen.

13.2 Andre private servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

 

Ingen bestemmelser

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens §18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig, eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsættes som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens §19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser kan gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.5 I henhold til §47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.

15.6 Såfremt forhold, ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven.