Lokalplanens indhold

Bebyggelse

Inden for boligområdet vil der bliver mulighed for at opføre åben-lav bebyggelse (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse (dobbelthuse), i 1 etage med udnyttet tagetage.

Det er hensigten at lokalplanområdet skal opnå en helhed ved at hhv. bebyggelse og beplantning har samme karakter i hele området. Tæt-lav bebyggelse kan kun opføres som fritliggende dobbelthuse (med lodrette skel), som i udseende fremtræder som åben-lav bolig. Derudover kan tæt-lav bebyggelse ikke etableres i udkanten af lokalplanområdet, som illustreret på kortbilag 3, "Fremtidige forhold". Dette er for at bebyggelsen tilpasses det omkringliggende landskab og eksisterende boligområde, med udgangspunkt i lokalplanområdets landskabelige beliggenhed, sammenhængen med bydelen syd for området samt at bebyggelsen arkitektonisk ikke fremstår bastant i forhold til disse.

Beplantning og ubebyggede arealer

For at understøtte områdets beliggenhed mellem et eksisterende boligområde og de naturrige landskaber samt for at højne den rekreative oplevelse, udlægges der et grønt område med bassin til at opsamle regnvand. Inden for dette areal kan der plantes mindre grupper af hjemmehørende buske og træer.

Den eksisterende beplantning langs områdets vestlige og nordlige skel må erstattes og suppleres med hjemmehørende træer og buske, på en måde så beplantningens nuværende grad af afskærmning bevares. Der etableres et grønt bælte mellem vejen og vandværkets grund og derudover etableres der byggelinje for at fritholde et grønt bælte langs vandværkets grund for bebyggelse.

Øvrige fælles friarealer omkring boligvejen udlægges i græs med et højt plejeniveau. Her skal der etableres enkeltstående, hjemmehørende træer langs den ene vejside.

Hegn mod naboejendomme, vej eller fælles friarealer må alene opføres som levende hegn i Bøg, Sargents Æble eller Spiræa. Hegnet skal plantes på egen grund.

Trafik

Lokalplanområdet vejbetjenes via ny boligvej fra Bækvej. Bækvej skal holdes facadeløs og der må derfor ikke være direkte vejadgang dertil fra boligerne, som skal have direkte vejadgang til den nye boligvej. Der udlægges rekreativ sti gennem det nordvestlige fælles friareal, der eventuelt kan forbindes med Vintenvej.

Vandindvindingsanlæg

På matrikel 14 bx, Lund By, Tamdrup ligger i dag Lund Vandværk, med tilhørende boringer. Lund Vandværk har status som Områdevandværk i Horsens Kommunes Vandforsyningsplan 2016-2024. Der er i dag 2 boringer på matriklen og Lund Vandværk oplyser at disse har en restlevetid på +40 år og at der inden for en 10-årig periode vil skulle etables yderligere boringer (Der er plads til maks. 4 i alt). Matriklen udlægges til offentlige formål (Vandværk) og kan ikke udstykkes, opdeles eller reduceres på anden vis.