KORTBILAG 5 TRYKPRØVNINGER OG JORDVARME

Der skal foretages trykprøvninger af spildevandsledninger beliggende inden for 50 meter fra nuværende og eventuelle fremtidige boringer. jf. kortbilaget. Trykprøvning skal gennemføres på de individuelle ledninger beliggende inden for matriklerne. Trykprøvning er en betingelse for at tage ny bebyggelse på de berørte matrikler i brug, jf. bestemmelse i § 11.

Der må ikke etableres jordvarmeanlæg inden for 50 meter fra nuværende og eventuelle fremtidige boringer, jf. bestemmelse i § 10 og som illustreret på kortbilaget.