Formål og baggrund

Baggrund for planen

Byrådet har med budget 2018 vedtaget at nedsætte et ”§17.4 udvalg vedrørende udvikling af lokalsamfund”. Byrådet har den 26. februar 2018 godkendt udvalgets kommissorium, som indebærer udvalgets formål og arbejdsopgaver.

Udvalget har til formål at komme med forslag til initiativer og politikker, der kan understøtte bosætning og det gode liv i kommunens landsbyer, mellembyer og Endelave. Udvalget skal understøtte at mellembyernes, landsbyernes og Endelaves særlige karakter og unikke potentialer realiseres på bedst mulig måde med basis i lokale ildsjæle og beboeres egne ideer, visioner og ressourcer. Udvalget har som en central opgave at understøtte udarbejdelsen af helhedsplan for Endelave.

Helhedsplanen for Endelave er blevet til i samarbejde med Endelave Beboerforening, som har bidraget med oplysninger, synspunkter og forbedringsforslag.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 3. September til den 29.Oktober 2019. Forslag og input til planen som er fremkommet under høringsperioden er behandlet af Byrådet og eventuelt indarbejdet i planen.

Planens formål

En helhedsplan er en uformel plan og er som sådan ikke juridisk bindende. Planen er udarbejdet for at danne et overblik over forskellige potentialer og problemstillinger på Endelave og skal fungere som rettesnor for kommende initiativer og projekter. En helhedsplan er ikke et juridisk og/eller bindende dokument, men skal forstås, som en vision med udgangspunkt i borgernes ønsker og ideer. Herved er en helhedsplan et nedskrevet fælles fremtidsmål uden bindinger.

Planen beskriver et historisk tilbageblik, eksisterende forhold som fysiske forhold og demografisk udvikling. Under de forskellige emner er formuleret eventuelle potentialer, problemstillinger samt hvilke initiativer der kan indarbejdes i fremtidige planer og projekter.

Det er planens formål at:

  • skabe et overordnet billede af de eksisterende forhold, potentialer og problematikker på Endelave,
  • formulere retningslinjer for en ønsket fremtidig udvikling af øen, samt
  • belyse mulighederne for udvikling og eventuel omdannelse.

Udarbejdelse af planen

Planen er blevet til i et samarbejde mellem Horsens Kommune og Endelave beboerforening. Der har været afholdt flere borgermøder og workshops med Endelave beboerforening, repræsentanter fra erhvervslivet, landbruget, pendlere og beboere på øen om helhedsplanen. Bidragene fra møder og workshop indgår som en væsentlig del af planens indhold og formulering af fremtidige projekter og initiativer.