Udfordringer og potentialer

Potentialer
Det dramatiske landskab, og den helt særlige natur som byen ligger i, er måske det største potentiale. Nogle steder kan adgangen forbedres under hensyntagen til såvel dyre- og planteliv som naboer. 

Søvind Bæk og banedæmningen giver mulighed for at udvikle en sammenhængende grøn rygrad i byen. Det gælder bl. a. på ”Præsteengen”, der som det lokale navn antyder, er ejet af kirken.

Både opstrøms og vest for Søvind er der potentialer for at etablere vådområder, evt. i kombination genopretning af rørlagt tilløb, og dermed skabe nye rekreative naturområder. Det vil være omfattende projekter, og terrænet sætter sine naturlige begrænsninger for hvor meget vand der kan tilbageholdes. Potentialer for at reducere oversvømmelsesrisiko, etablere nye naturværdier og miljømæssige gavn skal belyses.

Der er gode muligheder for både at placere nye faciliteter og samtidig for at udvikle området omkring skolen og idrætsfaciliteterne til et samlet lærings- og fritidsområde med gode rum for fællesskaber, både inden- og udendørs.

Mejeriet står tomt og fremstår lidt slidt udefra. Grundlæggende er bygningen dog intakt og rummer en vigtig fortælling om byen. Det er en centralt placeret bygning. Som andre andelsmejerier rummer det også gode rumlige kvaliteter, der kan bringes i spil ved en omdannelse.

Udfordringer

I forhold til at tiltrække nye beboere virker bebyggelsen langs landevejen igennem byen sine steder lidt trist. Der en risiko for, at besøgende ikke opdager de mange kvaliteter, der gemmer sig bag ved den første række huse. Den gennemkørende trafik opleves også som en barriere og trafikken støjer. 

Der mangler tilstrækkelige faciliteter til vuggestue/børnehave og skoletilbud.

I forbindelse med skybrud, længerevarende regn eller tøbrud er der oplevet oversvømmelse fra Søvind Bæk. Søvind Bæk har et stort opland inden bækken når Søvind by. Der er spærringer, som skaber flaskehalse for vandets passage gennem byen, og der er flere regnvandsudløb uden forsinkelse.

Udfordringer: 1. Trafik. 2. Bygninger ved Haldrupvej. 3. Brugsen

Potentialer: 1. Mejeriet 2. Brigsted Strand 3. Cirkusengen ved Søvind Bæk.