Ønsker, idéer og forslag

Workshop nr. 2

Ved workshop nr. 2 i 2019 blev ønskerne samlet, organiseret og prioriteret under følgende overskrifter:

 1. Fremkommelighed for de bløde trafikanter / offentlig trafik
 2. Rekreative områder / udeliv
 3. Bosætning for alle / midtbyen

Nedenfor uddybes disse tre prioriterede temaer.

Lokalt ønske om Børneskov

Lokalrådet har udtrykt et stort ønske om en Børneskov, som de fortrinsvist ønsker etableret på de ubebyggede arealer, der ligger i tilknytning til Lund Børnehus' udearealer. Lokalrådet beskriver idéen således:

"Børneskoven er den grønne byport til Lund, som sikrer adskillelsen imellem by og erhverv. Børneskoven bringer naturen tættere på borgerne, og danner ramme om en naturlegeplads for blandt andre skolens og daginstitutionens børn og unge samt resten af byens borgere. Træerne plantes af børnene selv, og skovbunden fyldes med lærerige og spiselige planter. Informationsstandere omkring i skoven skal informere både forældre og børn om nordisk flora og fauna, imens at turen gennem skoven bliver et lærerigt eventyr for alle aldre”.

Ønsket er også beskrevet i lokalrådets ansøgning om områdefornyelse (klik på linket for at se ansøgningen). 


 

1.    Fremkommelighed for bløde trafikanter / offentlig trafik

 • Ønske om fartdæmpning og cykelsti gennem Lund ad Silkeborgvej, bla. af hensyn til sikker færdsel for skolebørn.
 • Ønske om at skabe en mere direkte stiforbindelse fra Provstlund og Lund børnehus. Dette kan ikke pt. lade sig gøre, da de mellemliggende arealer ejes og anvendes til bl.a. transportvirksomheder.
 • Styrke forbindelsen mellem Lund og Bygholm Bakker eftersom de deler skole- og daginstitutionsdistrikt.
 • Flere hensyn til fodgængere: ønske om buslæskure i retning af Brædstrup og flere fodgængerovergange over Silkeborgvej.
 • Ønske om renovering og optimering af stier og naturstier generelt, herunder bedre belysning og belægning.
 • Bedre og mere sikker trafikafvikling omkring skole og børnehuse.
 • De tunge virksomhedsaktiviteter i centerområdet ml. Silkeborgvej og Provstlund ønskes over tid flyttet til erhvervsområdet syd af Ny Silkeborgvej.
 • Ønske om at belysning på Silkeborgvej føres helt ud til rundkørslen.

 

2.    Rekreative områder / udeliv

 • Ønske om udvikling og evt. udvidelse af de rekreative arealer i tilknytning til Lund børnehus. Idé om en Børneskov - Se i øvrigt Lokalrådets uddybning af idéen i deres ansøgning om områdefornyelsen beskrevet øverst på siden.
 • Fritholde de grønne korridorer i byen og investér i deres rekreative værdi, f.eks. en bedre indretning og aktivering af den grønne kile mellem Anhøj, Bækvej og Hørtoften og mellem Silkeborgvej og Engvej. En konkret udmøntning af ønsket om ændringer indenfor privatejede udearealer forudsætter samtykke fra de berørte ejere.
 • Prioriter planlægning af tilstrækkelige grønne områder og forbindelser med de eksisterende, når der planlægges og projekteres for nye boligområder. Det er vigtigt at tilstrækkelige blå og grønne strukturer indarbejdes i fremtidige lokalplaner i god sammenhæng med den eksisterende by.
 • Forbedring af de rekreative områder med bedre afvanding.
 • Flere bænke og skraldespande i de grønne områder.
 • Arbejde for et sammenhængende stinetværk gennem og omkring Lund, "Hjertestien".
 • Bedre formidling på stierne til bedre orientering og oplysning om seværdigheder for friluftsturister i byen og udefrakommende.
 • Flere faciliteter til de unge, f.eks. shelters, skaterbane, bålpladser og åbent værksted drevet af frivillige.
 • Ønske om udvikling og evt. udvidelse af de rekreative arealer omkring Lundskolen og Lundagerskolen.

3.    Bosætning for alle / midtbyen

 • Ønske om et synligt centrum og samlingssted for byen. En central byrumsdannelse og ejendomsudvikling langs Silkeborgvej mellem Bækvej og Kørupvej kan skabe peges på som oplagt ramme for et synligt centrum for bylivet. De forbedrede rammer for et bycentrum forventes også at kunne fastholde og udvikle handels- og bylivet med f.eks. lette erhverv, butikker, caféer o.l.  
 • Ønske om reducering af farten på Silkeborg i centrum og binde området nord og syd for vejen bedre sammen.
 • Ejendomsudviklingen i et nyt centrum bør dels tilgodese andre boligformer end typehuse/parcelhuse, f.eks. lejligheder, for at sikre en bredde i byens boligudbud - jf. "bosætning for alle" - og dels tilgodese mindre erhverv så som kontorer, liberale erhverv og udvalgsvarebutikker.
 • Ønske om prioritering af styret byvækst i direkte tilknytning til og sammenhæng med byen og eksisterende veje og stier, for at undgå at byen fragmenteres yderligere. Konkret forslag om omkring Leddet/Skråningen/Bækvej.
 • Ønske om prioritering af byudvikling i midtbyen før nye byvækstområder f.eks. i åbent land.
 • Ønske om at de mest faldefærdige huse mod Silkeborgvej renoveres eller nedrives. Borgerne pegede særligt på husene på Silkeborgvej nr. 148 og nr. 269 som eksempler på forsømte bygninger (huset på Silkeborgvej 269 er efterfølgende blevet revet ned).

Øvrige ønsker ved workshoppen

Udover ønskerne, idéerne og forslagene beskrevet under de tre førnævnte hovedoverskrifter besluttet ved workshoppen, blev følgende supplerende ønsker, idéer og forslag også fremhævet af deltagerne:

Mulige frivillige initiativer:

 • Lancere en fælles byfest med endnu større bredde - for hele byen og omegnen.
 • Ønske om et samarbejde mellem kommunen og foreningerne om en god "tilflytterpakke" med orientering om de mange fællesskaber og muligheder i Lund og omegn.

Input til trafikløsninger

 • Et mere sammenhængende stisystem på tværs af byen - kan med fordel skabes via de grønne kiler og med forbedret forbindelse til Bryrupbanestien.
 • Bedre og mere sikker trafikal adgang og cirkulation i tilknytning til Lundskolen (fx. Kys & Kør).

Ønsker til udvikling af de offentlige arealer:

 • En mulig løsningsmodel for udvidelse af Lundskolen er en relokalisering af Lundagerskolen.
 • Forslag om skaterbane, E-sportslokaler, træningsfaciliteter eller lignende især for de unge - de mangler nogle bedre mødesteder.
 • Forslag om åbent "knallertværksted" især for de unge, f.eks. drevet af frivillige pensionister, så de forskellige generationer kan mødes og være noget mere for hinanden.
 • Flere borde-bænke sæt og siddemuligheder i byens rum og grønne arealer.
 • Lav en landskabelig sø (gerne med badekvalitet om muligt) et passende sted i eller nær byen som helhedsorienteret håndtering af overfladevand med rekreativ værdi for byen.