Havnen

Mål for kvarteret

Kvarteret skal hænge sammen med midtbyen gennem Handelskvarteret og Boulevardkvarteret.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.

Er dette realistisk skal Inderhavnen og Åboulevarden hænge sammen via Bygholm Å, der omlægges helt eller delvist.

Kvarteret skal give hele byen adgang til vandet og til aktiviteter på vandet.

Kvarteret er den østlige ende af Midtbyforbindelsen, der koncentrerer byliv og aktiviteter.

Kvarteret skal være for alle.

Kvarteret skal danne rammer for det gode liv med boliger, rekreative arealer, butikker og fritidsaktiviteter.

En ny infrastruktur tilgodeser sammenhængen med de to andre kvarter og giver adgang ind i Havnekvarteret fra nord.

Kvarteret skal klimasikres, så vandet ikke er en trussel for kvarteret/byen og alligevel samtidig giver Horsensianerne let adgang til vandet.

Vildsporet fortsættes ud langs havnen. Fodgængere og cyklister opprioriteres.

Kvarteret skal inddrage kulturhistorien.

Event på kajen

Handling for kvarteret

Kvarteret er under omdannelse fra havneerhverv til et maritimt og bymæssigt boligområde.
Der skal være et varieret bolig udbud mht. boligstørrelser, pris og ejerform.

Inderhavnen og Åboulevarden skal ombygges og hænge sammen.
Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden. En genplacering af Bygholm Å kan være det samlende element.
En ny plan for området Åboulevarden, Høegh Guldbergs Gade og Inderhavnen skal sikre nye byrum samt karreer med byggeri i Horsens-skala. Området skal klimasikres. Kvarteret bebygges med moderne byggeri. Her skal skabes gode miljøer mellem husene og langs vandet.

Den nye bebyggelse skal tilpasse sig byen i skala og tage hensyn til den eksisterende kulturarv.
Sigtelinier fra den gamle bebyggelse nord for kvarteret, gennem bebyggelsen, skal genskabes, så nærheden til vandet styrkes også uden for kvarteret.

I den centrale del af kvarteret kan etableres butikker, der servicerer kvarteret og det nærliggende område.
Langs promenaden kan etableres små kiosker, cafeer og lignende.

Ønskerne om at binde Havnekvarteret sammen med Handelskvarteret og Boulevardkvarteret kan kun lade sig gøre ved at omlægge Niels Gyldingsgade og Høegh Guldbergs Gade.
En ny infrastrukturplan ser på hele vejstrukturen i Horsens.

Den gamle Toldbod

Den bløde trafik med gående og cyklende skal opprioriteres. Det skal være trygt og nemt at komme til og fra Havnen og at færdes rundt i området.
Vildsporet føres igennem havnekvarteret og videre rundt om byen som en gang- og cykelforbindelse med rekreativ karakter.

Parkering i kvarteret skal foregå i konstruktion: i p-hus eller p-kælder.

Hele kvarteret klimasikres ved at hæve terrænet, så man undgår uønskede oversvømmelser. Mindre oversvømmelser kan på nogle kajarealer accepteres og måske ligefrem være attraktive og kan bidrage til et varierende maritimt havnemiljø. Nybyggerier hæves op og etableres med vandtætte skodder for at kunne klare de fremtidige vandstigninger.

Der skal udarbejdes en samlet plan for, hvordan vandet fremover forhindres i at oversvømme byen.

Det kan betyde, at der skal opføres diger langs nogle strækninger af Bygholm Å og Dagnæs Bæk for at undgå oversvømmelse, men også for at udnytte åerne som regnvandsbassiner.

Ved havneudløbet bliver det nødvendigt at etablere sluse-/pumpeløsninger, der dels kan holde fjordvandet ude og samtidig løfte vandet fra baglandet ud i fjorden. Sluserne skal ikke skæmme, men forskønne området, og udformes så de arktektonisk tiltrækker sig opmærksomhed og henleder tankerne mod et klima, der er under forandring.

Den nye kajkant bliver hævet til kote 1,8 meter. Der bliver derfor etableret trapper ned til vandet og dæk med opholdspladser i form af bænke mm. ved normale vandstande.

Bylivet udvikles langs kajkanten, og inviterer til oplevelser for alle.
Den nye promenade langs vandet får mulighed for oplevelser ud over den nære kontakt til vandet.


Projekter med topprioritet:

Inderhavnen og Åboulevarden skal hænge sammen via Bygholm Å, hvis en genomlægning er realistisk i Åboulevarden.
Ny plan for infrastruktur udarbejdes og gør dette muligt.

Fodgængere og cyklister opprioriteres. Vildsporet fortsættes.

Kvarteret og omgivelserne skal klimasikres.

Kajkanten udvikles med byliv og tilbud om aktiviteter på vandet.