Byrum

Mål

Midtbyforbindelsen fra Banegården til Havnen er den vigtige sammenhæng gennem byen.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser

Kunst og arkitektur er en del af byens udvikling

Byrummenes udformning skal tilsammen afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

Når der arbejdes med byrummene skal der tages udgangspunkt i rummets særlige identitet, de eksisterende aktiviteter og karakteristika.

Renoveringen og fornyelse skal ske med høj kvalitet og utraditionelle og unikke løsninger, der udfordrer det forudsigelige og understøtter bylivet.

Kunst skal indtænkes i udformningen af byrum. Det skal ske tidligt i processen, så det fra begyndelsen af projektet bliver vurderet hvordan og i hvilket omfang, kunst skal indtænkes i byrummets udformning.


Boulevardkvarteret er et område under omdannelse til et fremtidigt bymæssigt bolig- og handelskvarter.

I dag er det et område, der primært er indrettet til biltrafik med bebyggelse i en stor skala, der ikke indbyder til ophold.

I takt med at kvarteret omdannes, og der udarbejdes en ny byplan for kvarteret, skal der etableres nye byrum, hvor bylivet kan udvikles.

I Boulevardkvarteret er Rådhustorvet og Åboulevarden en del af Midtbyforbindelsen.

Byrummene i Boulevardkvarteret skal bidrage til, at der i Horsens Midtby er en mangfoldighed af byrum. Samtidig skal byrummene i en by leve op til en række krav for at have en vis kvalitet. Alle krav kan dog ikke indfries i alle rum. Der drejer sig om:

Her skal være trygt. Både mht. trafik, til kriminalitet og vold og i forhold til ubehageligheder som forurening, støj og støv.

Man skal kunne gå komfortabelt, på gode flader, med noget at se på og opleve og med adgang for alle.

Man skal kunne stå, gerne i byrummets kantzoner med gode støttemuligheder.

Man skal kunne sidde. Sidde i solen, sidde med udsigt, sidde alene eller sammen.

Man skal kunne se. Have kig både kort og langt.

Man skal kunne tale sammen og høre normal tale.

Man skal have mulighed for bevægelse og aktiviteter.

Byrummet skal være i en behagelig skala og give mulighed for at nyde vejret.

Byrummet skal være smukt eller anderledes spændende.

Rådhustorvet skal omdannes til et nyt torv. Her skal indarbejdes bylivsaktiviteter og klimamæssige tiltag i den nye udformning.
Rådhustorvet bliver et vigtigt knudepunkt i Midtbyforbindelsen, hvor gågadeområdet og Åboulevarden / Inderhavnen skal hænge bedre sammen.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.
Målet er en gade, hvor vandet håndteres og samtidigt udnyttes rekreativt til leg og ophold.

Gaden kan nyindrettes, så den bliver attraktiv for hele byen og især for gadens beboere.

Gaden skal indrettes med rekreative arealer i forbindelse med åen.

Der skal desuden arbejdes med at sikre gaden klimamæssigt, sådan at man undgår fremtidige oversvømmelser. Vandet skal holdes ude i fjorden med sluser / en dæmning og andet vand skal forsinkes og opbevares i bassiner og render.

Klimaløsninger skal indarbejdes i de øvrige byrum i den nye byplan for området.

De nye byrum, der etableres, når kvarteret omdannes, skal have en god kvalitet og give plads og mulighed for at udvikle et godt lokalt byliv.

Kunst skal indarbejdes i byrummene, hvor det er relevant. Dette kan ske som skulpturer, byudstyr, belægninger, på bygningerne, i vandet eller andet.