FRIAREALSFORBEDRING

En stor del af områdets beboere har kun i meget begrænset omfang adgang til rekreative nærarealer i forbindelse med boligen. Mange steder er der tale om et mindre, betonbelagt område, der aldrig har været disponeret til opholdsarealer, eller gårdrum, der er fyldt op med udtjente baghuse og faldefærdige skure.
Næsten overalt er de oprindelige matrikelskel markeret med hegn eller mure, der forhindrer en mere hensigtsmæssig anvendelse og indretning.

Udpeget områder

Efter den indledende scanning er der udpeget 5 potentielle friarealområder i boligkvarteret øst for Havneallé. Der er tale om 4 lukkede karréer og en delvis åben karré.
Alle områder er kendetegnet ved små og oftest mangelfuldt indrettede nærarealer til de enkelte ejendomme.

Derudover er der peget på de to storkarréer på hver side af Torvet, dels mellem Søndergade og Nørregade, dels Borgergade og Kattesund/ Amaliegade, begge med begrænsede friarealer til beboerne: Førstnævnte karré er massivt udfyldt med bag- og sidebygninger i varierende kvalitet, samt et mindre, ryddet område med parkering.

Der foreligger en lokalplan fra 2007, der opdeler karréen i tre dele og giver mulighed for etablering af friarealer, gennemgangsstrøg og nybyggeri. Den anden karré er delvist ryddet for bebyggelse og indeholder to større private parkeringsarealer til udlejning.

Der bor i alt 1.655 mennesker i de udpegede karrèer.

D. 27. februar 2018 afholdtes et stort fællesmøde for de personer, der ejer bygningerne i disse karreer.
Mere end 40 personer deltog i mødet.

Hvis du er interesseret i at vide mere om arbejdet med friarealerne, kan du kontakte Plan og By, planogby@horsens.dk

Inspiration: fælles friarealer i Vestbyen - lavet i forbindelse med byfornyelsen i Vestbyen.

De udpeget karréer, der bliver set på med henblik på at etablere bedre friarealer. Karréerne er markeret med grønt på nedenstående luftfoto.