Værdier og ressourcer

Ved workshop 1 i Vinten Forsamlingshus i 2018 kortlagde deltagerne i grupper hvad de anså for bysamfundets største værdier og ressourcer henholdsvis udfordringer og potentialer. Kortlægningen af bysamfundets positive kvaliteter satte fokus på hvilke værdier og særkender i byen, der skal værnes om og styrkes i den fremtidige udvikling.

Der blev prioriteret følgende værdier og ressourcer, som de vigtigste at udnytte og værne om:

  • Fællesskabet: byen har mange stærke fællesskaber, hvilket blandt andet afspejles i foreningslivet, Aktivitetscentret, Tamdrup Kirke og i det lokale gratis tidsskrift, Landposten. Det er vigtigt at få Provstlund og de øvrige nye bydele bedre med i byfællesskabet, ved blandt andet at styrke de fysiske forbindelser på tværs samt gennem bedre fysiske rammer for fællesskabet i byen (pladser, mødesteder o.l.)
  • Lunds gode beliggenhed (infrastruktur + naturværdier): Gode muligheder for pendling og friluftsliv. Beliggenheden skal udnyttes bedre; dels ved at styrke fremkommeligheden i byen, ikke mindst for de bløde trafikanter og parkerende; og dels ved at værne om naturværdierne og forbedre forbindelserne hertil i den fremtidige byudvikling og -vækst.
  • Lunds byvækst som ressource: de nye indbyggere tilfører nyt liv og ressourcer til skolen, foreningerne, institutioner, plejehjem, butikkerne osv. Det er vigtigt at de offentlige investeringer i skoler, institutioner, infrastruktur, stiforbindelser, offentlige og rekreative funktioner mv følger med. Det er vigtigt at investeringerne sker på forkant på fremsynet og helhedsorienteret vis frem for drypvist og på bagkant - hvis væksten skal fortsætte med at være en gevinst for bysamfundet som helhed.
  • Lundskolen og multihallen er vigtige aktiver, der samler byen: Bred enighed om at Lundskolen er en god og moderne skole for børnenes udvikling og for de mange tilknyttede fællesskaber. Der er generel bekymring for at kapaciteten på de offentlige arealer (skole, institution, hal og rekreative arealer) ikke følger med byvæksten på en bæredygtig måde, da der allerede nu opleves pladsproblemer.
  • Handelsmulighederne: Udbuddet af især dagligvarebutikker gør det nemt at handle i Lund i dagligdagen. For at fastholde handelslivet i byen i fremtiden, er det vigtigt at holde butikkerne samlet i et synligt og indbydende bycentrum.