Klima

Vand

Byens placering i landskabet betyder, at det primært er de lavtliggende områder omkring Hatting Bæk, som er udfordret af lokale oversvømmelser, forsaget af store nedbørsmængder og vandløbsstigninger. 

De større udfordringer med nedbør ses primært på landbrugsarealerne rundt om byen, i det område mellem Hatting og Torsted, som er udlagt til skovrejsning. Bevaring af områderne som landbrugsarealer eller mulig skovrejsning (udlagt i kommuneplanen) er derfor essentiel for fremadrettet, at kunne håndtere øget nedbørsmængder i området generelt.

 

Overskudsjord

Der er indtænkt et større jordprojekt mellem byzonen og E45 i forbindelse med det igangsatte projekt Hatting Bakker, som ligger syd for den nuværende bygrænse. Projektet skal fungerer som støjreducerende tiltag for byen, og tilbyde gode og attraktive opholds- og oplevelsesmuligheder i naturen omkring Hatting.

I forbindelse med en mulig skovrejsning mellem Hatting og Torsted/Østerhåb, er der ligeledes udlagt et areal til overskudsjord. 


Drikkevandsinteresser

Hatting ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at området er væsentlig for forsyningen af drikkevand til borgerne. 

'Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder hvor regnvandet nedsiver og danner grundvand, som bruges til vandforsyninger af regional betydning, eller som kan få regional betydning i fremtiden' - Naturstyrelsen

Overordnet skal vandressourcerne på de omkringliggende arealer ved Hatting sikres mod yderligere bebyggelse, end det allerede planlagte, så der fremtidig kan sikres gode vandressourcer fra dette område.