Trafik

Mål:

Kvarteret er et Midtby-boligkvarter

Kvarteret er Midtbyens uddannelsesmæssige centrum.

Forbindelsen til Bygholm Park skal styrkes via en bro over banen.


Banegårdskvarteret er et trafikalt knudepunkt.

Mod vest:
Banegården genererer dagligt 4.600 pendlere, der fordeler sig på tog, bus, bil, cykler og til fods.
Alle busser i byen samles på busterminalen og kører ud herfra. En del af busserne kører ad Kongensgade.

Mod øst:
Den indre ring skærer igennem Vitus Berings Plads med 12.500 biler i døgnet.

Campus vil skabe yderligere trafik med indflytning af flere uddannelser og eventuelle institutioner og butikker.

I den kommende vejplan skal trafikudviklingen vurderes i forhold til Midtbyens øvrige veje og belastninger.
Kvarteret skal på den ene side servicere Banegården, et Campusområde og en ringvej, og på den anden side være med til at skabe et godt bymæssigt boligområde med trygge forhold.
I planen skal der arbejdes med en trafikbetjening fra vest, fra baneområdet.

Busterminalen fra 2013

 

Cykelparkering
I forbindelse med etableringen af Busterminalen i 2013 blev forholdene for cykelparkering forbedret væsentligt.
Fra tidligere 500 pladser blev der etableret 1.000 nye cykelp-pladser. Behovet er dog vokset, og i dag mangler der flere pladser i området.

Der skal etableres flere p-pladser både for banegårdsområdet og for det kommende Campusområde.
Campusområdet skal integrere cykelparkering i deres byggeri.

På Vitus Berings Plads blev der i forbindelse med forbedringerne på Kongensgade lavet nye pladser til cykelparkering.

Boligforeningerne skal selv sørge for cykelparkeringspladser til deres beboere.

Cykelstier

Midtbyforbindelsen skal fortsætte over banesporene til Bygholm Park i form af en bro for gående og cyklister. I et samarbejde med Campus og DSB/BaneDK skal broen blive nem at komme på fra Andreas Steenbergs Plads og fra Campus. I Bygholm Park forbinder broen byen med Peblingestien og giver dermed brugerne af byen, parken og Statsskolen en direkte vej øst/vest.

1.etape af Vildsporet er etableret fra Banegården til Kvickleygrunden. Det er en gang- og cykelsti, der løber i det trace, der tidligere var det gl. banespor til Havnen.

Det er planen, at Vildsporet skal fortsættes rundt om Midtbyen. På en knap 12 km. lang sti kan man passere de fleste fritidstilbud i by- og havneområdet. Der vil være mulighed for at dyrke sport / lege undervejs og komme videre ud på andre stier, der fører ud til de mange naturområder lige i kanten af Horsens.

Der er lige etableret en cykelsti langs Emil Møllers Gade. Fremadrettet skal der arbejdes med en cykelsti langs banen.