Vision

Lund vokser kraftigt og der er særligt indenfor de sidste 10 år kommet rigtig mange nye beboere til. Det er især den nyeste del af byen, Provstlund, der tiltrækker de mange nye indbyggere, hvoraf børnefamilier udgør den største del. I forbindelse med den hastige og store vækst er det vigtigt, at de bymæssige kvaliteter og byens sammenhængskraft som helhed følger med.

Der er allerede nu et udtalt behov for at knytte den nye store bydel i Provstlund bedre sammen med de ældre, Vinten og det gamle Lund. Hertil har Lund en stærk tilknytning til de omkringliggende landsbysamfund, der understøtter og beriger byens skoler, institutioner samt fællesskabet om det lokale handels-, forenings-, og kulturliv.   

Lund og dens omegn ligger på mange måder ideelt: med nærhed til arbejdspladser i byen, det store erhvervsområde og det østjyske bybånd på den ene side; og nærhed til naturen og ådalene på den anden side. Det er vigtigt for byens fortsatte fremgang, at den udvikler sig i bæredygtig balance mellem disse to vigtige kvaliteter, der gør Lund så attraktiv for såvel nye som gamle indbyggere.

Det er derfor vigtigt at der i den fremtidige planlægning og anlægsprojekter er fokus på den langsigtede investering i udviklingen af attraktive grønne strukturer og rekreative arealer samt hensynet til de omkringliggende landskabelige værdier. Det er i høj grad disse kvaliteter, som byens stemmer mener er det, der bedst vil understøtte livskvaliteten for dem, der bor i Lund og omegn. Tilsvarende at dette vil sikre at byen også på længere sigt har samme tiltrækningskraft og konkurrencedygtighed i regionen for tilflyttere.

Hvad er en vision?

En vision sætter ord og billeder på de ønsker og målsætninger for en bedre fremtid, man gerne vil stræbe efter at opnå. En vision kan billedlig talt f.eks. forstås som en ønsket destination (vision), der også gør det muligt at indkredse sin rejseplan (strategi) for hvordan man kan nå frem til rejsemålet fra sit nuværende udgangspunkt.

Visionen for fremtidens Lund og omegn er:

Lund og omegn er et levende, mangfoldigt og samlende bysamfund med plads til de mange fællesskaber og med gode forbindelser og mødesteder på tværs af adresse, alder og interesse. Lund og omegn er stedet med både stærke landlige og bymæssige kvaliteter forenet i en bæredygtig vækst og udvikling. Lund er med sit udbud det foretrukne lokale handelscentrum og rekreative samlingssted for hele byen og omegnen.