Udviklingsområder

Horsens Kommune

Grundvand

Horsens Kommune arbejder for en fremtidig sikring af grundvandet på Endelave. Det kan få betydning i forhold til udnyttelsen af jorden på øen i forhold til om eksisterende landbrug skal overgå til natur eller skovrejsning.

På Endelave forsynes beboerne med drikkevand fra øens vandværk – Endelave Vandværk, som ligger på den sydøstlige halvdel af øen. På Endelave findes der kun ét grundvandsmagasin som er egnet til indvinding. Endelaveværket har 2 boringer som henter vand op fra dette grundvandsmagasin, som ligger kun 15-20 meter under terræn. Grundvandsmagasinet er dårligt beskyttet, på grund af et begrænset lerdække over magasinet, som de fleste steder er mindre end 5 meter tykt, og nogle steder helt fraværende. Grundvandsmagasinet er derfor sårbart overfor nedtrængning af forurening fra overfladen fra f.eks. anvendelse af gødning og sprøjtemidler eller indtrængning af saltvand ved for kraftig oppumpning.

Grundvandsmagasinet er en meget vigtig grundvandsressource, som skal beskyttes mod såvel forurening som overudnyttelse ved for kraftig oppumpning, idet der ikke findes andre egnede grundvandsressourcer på øen. Ved en forurening af grundvandsressourcen er en fjernelse af forureningen ikke altid mulig, og under alle omstændigheder kan det have en lang tidshorisont. Et alternativ til forsyning af øens beboere med drikkevand er en 10 km lang havledning fra fastlandet, som er en økonomisk meget tung løsning. Horsens Kommune udviser derfor stor forsigtighed omkring grundvandsmagasinets anvendelse, af hensyn til den fortsatte vandforsyning til Endelaves beboere.

På Endelave er grundvandsmagasinet som Endelaveværket indvinder fra udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser og på grund af grundvandsmagasinets manglende naturlige beskyttelse, er området ligeledes udlagt som nitratfølsomt. Områder med særlige drikkevandsinteresser rummer de vigtigste grundvandsressourcer i kommunen og kommunen har nogle særlige forpligtigelser til at beskytte dette.

Daværende Vejle Amt har sammen med daværende Horsens Vandforsyning (i dag Samn Forsyning) og øens beboere, i 2004 udarbejdet en indsatsplan for at sikre en beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatsplanen har været medvirkende til, at størstedelen af Endelave ø er blevet kloakeret og koblet på øens nye rensningsanlæg. Herved undgås nedsivning af husspildevand til øens drikkevandsressource. Indsatsplanen har stor fokus på at minimere vandspildet fra vandværkets ledningsnet, hvilket har medført, at det nu er reduceret fra 18 % til kun 7 %.

Horsens Kommune følger løbende udviklingen i nitratudvaskningen fra de arealer, der ligger indenfor indvindingsoplandet til Endelaveværket, som heldigvis ligger meget lavt i forhold til nitratudvaskningen på landbrugsarealerne andre steder inde på fastlandet. Horsens Kommune er ligeledes i løbende i dialog med Samn Forsyning om grundvandets kvalitet, udviklingen heraf, samt de mulige årsager til ændringer i vandkvaliteten.

Horsens Kommune oplever en stor interesse fra øens beboere i forhold til kvaliteten af deres drikkevand, hvilket er særdeles positivt, da det i høj grad er øens beboere, som kan og skal være med til at sikre, at der også i fremtiden kan indvindes godt og rent grundvand på Endelave.

For at understøtte mulighederne for at beskytte grundvandet på Endelave, er der i Kommuneplan 2017 udpeget et 30,5 ha. stort skovrejsningsområde, som giver lodsejerne mulighed for økonomisk støtte til at plante skov. Skovrejsning er godt for grundvandet, fordi det mindsker udvaskningen af nitrat og man undgår at der anvendes sprøjtemidler på arealerne. Alternativet til skovrejsning, kunne være mere ekstensiv landbrugsdrift eller at omlægge arealerne til natur f.eks. overdrev.

Genbrugsplads

Horsens Kommune arbejder på en flytning af Endelave genbrugsplads, så der skabes optimale forhold for aflevering og håndtering af de forskellige affaldsfraktioner.

Horsens Kommune  har undersøgt alternative placeringer til en ny genbrugsplads på øen.

Særligt grundet hensyn til naturinteresser, naboer, infrastruktur, og at der ikke kunne opnås enighed om salg eller udstykning af arealer har det ikke været muligt at finde en placering.

Der arbejdes derfor på, at der i stedet laves en mobil genbrugspladsordning. I den mobile genbrugspladsordning er der ikke en fysisk genbrugsplads, men borgerne får hentet al affaldet hjemme. Borgerne skal sortere al deres affald inden afhentning– så på sin vis bliver der bedre sortering af affaldet i fremtiden. Der foreslås en ordning, hvor man kan bestille afhentning af affald på hjemmesiden ala storskraldsordningen på fastlandet.

Med den mobile genbrugsplads og udlånscontainere, vil der blive stillet krav om sortering ude ved husstanden, så der kan indsamles med henblik på mest mulig genanvendelse og mindst mulig eftersortering. Der vil ikke blive indsamlet haveaffald.

Dette forslag behandles på Byrådsmøde i december.

Færge

Der er nedsat et færgesekretariat, som arbejder med at forbedre færgedriften til og fra Endelave. Endelave Beboerforening deltager i samarbejdet om at finde en løsning for færgen.

Klimasikring

Af Kommuneplan 2017 fremgår at Endelave er udpeget som risikoområde (Risikoområde 4). Området er udpeget med prioritet A, da det er vurderet at der en stor sandsynlighed for oversvømmelse og der som følge heraf kan være store værditab.

På sigt vil Horsens Kommune sikre adgangsvejen til Endelave ved en tilpasning af havnen og desuden sikre Endelave By og dele af Endelave Strandvej, da dette også er en forudsætning for at adgangen til at øen sikres. Adgangsvejen til øen kan sikres ved at hæve kajkanter på havnen og lave diger langs kyststrækningen ved Endelave By. Naturområderne vil ikke blive beskyttet, lige som det er grundejernes eget ansvar, evt. gennem oprettelse af lokale digelaug, at sikre sommerhusområderne mod sydøst.

Som det fremgår i foregående afsnit "Værdier og ressourcer" er Endelaves levedygtighed baseret på færgen og Endelave Havn, hvorfor disse værdier er væsentlige. Det fremgår desuden at der er flere ønsker til en forbedring af havnen/ankomsten til Endelave, hvilket kan sammentænkes med klimasikring.

Sommerhusområdet er en stor værdi for øen og en sikring af sommerhusområderne mod sydøst skal foretages af grundejerne. Horsens Kommune kan facilitere viden såfremt grundejerne ønsker at oprette et digelaug mhp. kystsikring.

Horsens Fjord

Horsens Fjordprojektet er et tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem de 3 fjordkommuner; Horsens, Hedensted og Odder Kommune. Horsens Fjord-projektet er sat i værk for at øge opmærksomheden på de naturværdier, de landskabelige værdier samt den kulturhistorie som Horsens Fjord og omkringliggende landarealer og øer indeholder. Endelave er en naturlig del af Horsens Fjord området.

Det særlige ved ”Naturområde Horsens Fjord”:
Geologi: Horsens Fjord er en meget spændende geologisk dannelse, fordi det er et istidslandskab. Landskabet fortæller i sig selv en masse historier, bl.a. fordi man kan komme op på udsigtspunkter, hvor man kan overskue en meget stor del af området langs fjorden. Selve fjorden er en dybt nedskåret formation i landskabet. Under den sidste istid bevægede isen sig ind gennem fjorden og skubbede siderne op. Det er det, der har dannet bl.a. Sondrup Bakker.

Natur: En stor del af området – 458 kvadratkilometer - er internationalt naturbeskyttelsesområde. I området er der i alt 28 forskellige naturtyper, som er på Habitatdirektivets liste over naturtyper, der er truede eller karakteristiske på europæisk plan. Desuden er der tre pattedyrarter – odder, spættet sæl og gråsæl - samt 11 fuglearter – skarv, edderfugl, hvinand, hjejle, splitterne, dværgterne, bjergand, fløjlsand, klyde, lille kobbersneppe og havterne.

Kulturhistorie: Masser af spor leder helt tilbage til de ældste rensdyrjægere, som levede af at ligge på lur og vente på vandrende flokke. I nærheden af fjorden er der fundet redskaber, som de brugte, ligesom der er fundet spor efter de forskellige jægerfolk op til vores tid. Det er tydeligt, at der har været føde ved fjorden, for der er spor efter stenalderpladser på begge sider. De forskellige tidsaldre kan følges op til middelalderen, hvor de landsbyer, som vi bor i nu til dags, blev etableret. Det særlige ved området ved fjorden er, at fjorden binder det hele sammen.

Projektet ønsker at støtte op omkring lokalt forankrede projekter, som har til formål at skabe øget tilgængelighed for offentligheden eller forbedret formidling af fjordområdets værdier.

Havstation

Endelave Beboerforening arbejder aktivt for et nyt projekt: "Storvildt Havstation Endelave". Projektet handler om at tilbyde øens beboere, turister og skoler viden og oplevelser om de store havpattedyr og fisk som lever eller passerer langs Endelaves kyster. Havstationen vil kunne understøtte Endelaves positive omdømme blandt danske og udenlandske turister. Desuden vil havstationen kunne tiltrække skolegrupper med børn og unge under uddannelse.

Havstationen tænkes placeret i nærheden af Endelave Havn med udsyn til sælgrunden. Havstationen tænkes etableret på den forrige Endelavefærge eller opbygges fleksibelt af ombyggede skibscontainere, suppleret med en større udkigsplatform. I Havstationen kan der undervises, laves workshops og arrangeres aktive naturture på og i havet og langs øens kyster.

Beboerforeningen regner med en anlægsudgift på max 5 mio. kr. som kan finansieres af fonde mm, samt en driftsøkonomi som finansieres af de besøgende suppleret med en driftsgaranti fra relevante fonde o.l. Havstationen skal forvaltes af både lønnet og frivillig lokal arbejdskraft, samt af studentermedhjælpere fra Aarhus Universitet og Zoologisk museum i København.

Næste skridt vil i givet fald blive, at initiativtagerne udarbejder en ansøgning om principiel myndighedsgodkendelse ved Horsens Kommune. Samt at beboerforeningen efterfølgende opstarter arbejdet med ansøgninger om økonomisk støtte til projektet hos relevante fonde, staten og kommunen.

Badeanlæg

Der arbejdes aktivt for et projekt med badeanstalt og badebro på lystbådehavnen. Anlægget består af en fast bro i tre afdelinger samt en flydebro og skal give muligheder for både sopning, svømning, hovedspring, kajak-sejlads, undervands-jagt og udsigt til smukke solnedgange, for både turister og øens beboere. Projektet er udarbejdet af en rådgivende ingeniør, i samarbejde Endelave Idrætsforening, Endelave Beboerforening, vinterbadeklubben De Kolde Kaniner og enkeltpersoner blandt øens fastboende og sommerhusejere. Projektet har i efteråret 2018 modtaget en donation på 900.000 kr. fra Nordea-fonden.