Landskab og rekreation

Landskabet

Nørrestrands hovedtræk tager afsæt i landskabet, naturen og kulturhistorien. Afgrænsningen af bydelen følger landskabsfredningen omkring Nørrestrand, samt den kulturhistoriske vej Nordre Strandvej, som i store dele af området definere overgangen mellem bydelen og naturområdet Nørrestrand. Nordre Strandvej fastholdes som en historisk forbindelse og rygrad gennem området fra vest til øst. Nørrestrand udbygges i et kuperet kulturlandskab med vådområder og bakkede landbrugsarealer med spredte gårdanlæg. Landskabet har en afgørende betydning for den overordnede strukturering af bydelen. Den eksisterende variation i områdets terræn og vegetation vil medføre et bredt udbud af oplevelses - og aktivitetsmuligheder samtidig med, at hensynet til områdets dyreliv tilgodeses.

Landskabskiler og beplantning

Fra naturområdet Nørrestrand i syd trækkes en række grønne landskabskiler med afsæt i landskabet og naturens forudsætninger for afledning af regnvand, udsigt, spredningskorridorer op gennem bydelen mod nord. Landskabskilerne fletter naturen ind mellem bebyggelsen, opdeler bydelen i mindre områder og giver mulighed for frie kig mellem den eksisterende by og den nye bydel. Landskabskilerne vil rumme naturområder, engarealer, rekreativt ophold, frilivsaktiviteter og dyrkede arealer.

Som princip fremstår landskabskilerne som åbne engarealer. Der kan etables grupperinger af træer, enkelte skovholme samt punktbeplantninger i sammenhæng med forskellige bebyggelsestypologier. I områdets sydøstlige del ligger et eksisterende mindre skovområde med gamle danske bøgetræer. Der er et ønske om at der rejses ny skov i sammenhæng med den eksisterende, for at sikre den gamle skov, men også skabe et alternativ til de åbne vidder der, er fremherskende i området. Ny beplantning skal samordnes med landskabskilerne og den blå infrastuktur i en markant grøn struktur.

I kanten af landskabskilerne mellem engarealer, regnvandsrender og bassiner ligger bebyggelsen som øer i landskabet. Mod landskabet opløses den bebyggede struktur, så landskabet trækkes ind i bebyggelsen. I overgangen mellem engarealerne og bebyggelsen øges plejeniveauet, så karakteren af det grønne bliver mere plejet tættest på bebyggelsen. Der skelnes mellem et plejeniveau i den ydre kant af bebyggelsen mod det grønne og et andet plejeniveau mod den indre del i bebyggelsen. Den indre del i bebyggelsen kan have større karakter af park eller have, hvor området har formål som dyrknings -og opholdsareal for beboerne. Landskabskilerne, der fletter sig ind mellem bebyggelsesenklaverne, rummer engarealer, landskabeligt udformede regnvandsbassiner, mindre grupperinger af træer og levende hegn. I nogle af landskabskilerne kan der overgangen til bebyggede arealer etableres anlæg til brug for fritidsaktiviteter og uorganiseret sport. Her kan også etableres frugt - og nyttehaver. I større sammenhængende områder i projektområdet skal der afgræsses af kvæg, heste og får. Afgræsning kan finde sted i flere af landskabskiler og nær bebyggelse.

Nordre Strandvej kommer til at fungere som en kulturhistorisk rygrad og blød forbindelse for cykelister, fodgængere og offentlig transport fra vest til øst. Herfra flettes eksisterende natur sammen med kommende byfunktioner.

Fra Nordre Strandvej etableres grønne landskabskiler for at sikre spredningslokaliteter for områdets dyre- og planteliv, arealer til håndtering af hverdagsregn og skybrud, samt gode rekreative forbindelser til og fra boligområderne.

Landskabskilerne forbinder området på kryds og tværs. Landskabskilerne rummer lokale faciliteter til ophold, leg og forbinder de enkelte bebyggelser til landskabet og naturområdet Nørrestrand.

Landskabet, fredningen og bebyggelsen

I Kommuneplan 2013 er de terrænmæssigt mest varierede dele af området (den nord-syd gående dal omkring Fiskebæk og det meste af landskabet mellem Vær, Nebel og Nørrestrand) samt bredzonen langs Nørrestrand udpeget som bevaringsværdigt landskab. Størstedelen af det bevaringsværdige landskab skal fastholdes som natur. Ved bebyggelse og anlæg i det bevaringsværdige landskab bør der tages hensyn til landskabet, så karakteren af landskabet fastholdes.

De landskabelige og oplevelsesmæssige kvaliteter i landskabet nord for Nørrestrand knytter sig i høj grad til den visuelle kontakt mellem landskab og vandflade. Det gælder såvel når landskabet opleves fra den sydlige side af Nørrestrand, som når man færdes i terrænet i udviklingsplanens område. Denne kvalitet suppleres lokalt med kvaliteter der knytter sig til de erosionsdale, der gennemskærer området fra nord til syd. Særligt når landskabet ses fra syd, opleves sammenhængen mellem landskab og vandflade, at knytte sig til hele den sydvendte skråning. Tilsvarende er der fra hele den sydvendte skråning udsigt over vandfladen.