Klima og grønt

Mål

Midtbyen/Havnen skal være et attraktivt sted at bo.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.

Kvarteret skal klimasikres, så vandet ikke er en trussel for kvarteret/byen og alligevel samtidig giver Horsensianerne let adgang til vandet.


Hele kvarteret klimasikres ved at hæve terrænet, så man undgår uønskede oversvømmelser. Mindre oversvømmelser kan på nogle kajarealer accepteres og måske ligefrem være attraktive og kan bidrage til et varierende maritimt havnemiljø. Nybyggerier hæves op og etableres med vandtætte skodder for at kunne klare de fremtidige vandstigninger.

Der skal udarbejdes en samlet plan for, hvordan vandet fremover forhindres i at oversvømme byen.

Det kan betyde, at der skal opføres diger langs nogle strækninger af Bygholm Å og Dagnæs Bæk for at undgå oversvømmelse, men også for at udnytte åerne som regnvandsbassiner.

Ved havneudløbet bliver det nødvendigt at etablere sluse-/pumpeløsninger, der dels kan holde fjordvandet ude og samtidig løfte vandet fra baglandet ud i fjorden. Sluserne skal ikke skæmme, men forskønne området, og udformes så de arktektonisk tiltrækker sig opmærksomhed og henleder tankerne mod et klima, der er under forandring.

Kajkanten ombygges til en promenade

Den nye kajkant bliver hævet til kote 1,8 meter. Der bliver derfor etableret trapper ned til vandet og dæk med opholdspladser i form af bænke mm. ved normale vandstande.

Bylivet udvikles langs kajkanten, og inviterer til oplevelser for alle.
Den nye promenade langs vandet får mulighed for oplevelser ud over den nære kontakt til vandet.

Ved boligerne i kvarteret skal der arbejdes med forsinkelse af vandet i form af beplantning, regnvandsbede, taghaver, grønne tage m.v.

Byggerierne skal bygges bæredygtigt og energimæssigt.

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Beplantning skal gøre byen grønnere og mere bæredygtig.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


Der skal tænkes grønt og bæredygtigt ind i alle midtbyprojekter.
Det er ikke i alle projekter, det vil være relevant, men det skal overvejes og prioriteres.

Det er en stor kvalitet i Midtbyen med beplantning og begrønning af facader. En bymæssig beplantning skal arbejdes sammen med klimahensynene.
Bynatur skal være en del af boligkvarterene og Vildsporet.

Vildsporet, det gl. havnespor, er etableret med en gang- og cykelsti, der ligger i en grøn kile med bynatur. Her er mange forskellige typer træer, græsser, vilde blomster og fuglekasser. Vildsporet løber fra Banegården gennem området til Inderhavnen og ud gennem havneområdet. På Havnen løber Vildsporet langs vandet.

Grønne, beplantede facader, kan være en del af moderne klimarigtig bebyggelse.