Miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM) screenet udviklingsplanen Nørrestrand – Bæredygtig natur- og byudvikling i forhold til en vurdering af, om udviklingsplanen skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget på baggrund af lovbekendtgørelsens bilag 2.

Horsens Kommune har på baggrund heraf vurderet, at udviklingsplanen med sit overordnede og strategiske sigte ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM) og derfor ikke skal miljøvurderes.

I forbindelse med udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, infrastrukturprojekter og naturprojekter, der konkretiserer udviklingsplanens indhold, vil der blive foretaget screeninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter(VVM).