Den overordnede vision

Visionen for Nørrestrand er et resultat af en lang proces med inddragelse af direktionen i Horsens Kommune, Styregruppen for By-og Havneudvikling, Teknik-og Miljøudvalget, eksperter, investorer, beboerne i området, interesseorganisationer og administrationen i Horsens Kommune. Der er afholdt mange workshops, kaffemøder, informations og dialogmøder i processen frem mod en Vision og Natur - og Byudviklingsplanen for den nye bydel Nørrestrand.

Nørrestrand er fremtidens mangfoldige bydel i Horsens, hvor de naturmæssige og rekreative kvaliteter er de bærende elementer.

Visionen har fire grundpiller:

  • Naturen og stedet
  • Bydelsidentitet og Horsens DNA
  • Bokvalitet og det gode hverdagsliv
  • Fællesskaber og mangfoldighed

Visualisering af et eksempel på håndtering af overfladevand imellem bebyggelsen - POLYGON.

 

Stedet

Værdierne i landskabet, kulturlandskabet og kulturmiljøet i området skal fungere som ét af styringsværktøjerne for den nye by.

Naturen er en attraktion, som skal skabe værdi for den nye bydels kvarterer og byudviklingen skal bidrage til at åbne og udfolde naturværdierne for offentligheden.

Det fredede område omkring Nørrestand skal bringes i spil som en kvalitet for området. Horsens kommune vil undersøge mulighederne for en tilpasning af fredningen, så der skabes den bedst mulige balance mellem byudvikling og natur-og landskabsværdier.

Bydelsidentitet

Den nye bydel skal være en del af Horsens. Byudviklingen skal tilføje noget nyt til Horsens – men skal tage udgangspunkt i Horsens’ DNA. Man skal som beboer i området samtidigt være borger i Horsens.

Bydelen skal udvikles med en tydelig stedsidentitet. Bydelens knudepunkter, mødesteder og kvarterer skal være forskellige og specifikke i forhold til landskabet og omgivelserne.

Bydelen skal være en hel bydel – med blandede byfunktioner. Der skal være fokus på det gode hverdagsliv – det borgerne skal bruge hver dag, skal findes i området.

Bokvalitet

Forskellige boligtyper og størrelser skal bidrage til mangfoldigheden og bokvaliteten i området – også nye boformer, der kan udvide udbuddet af boligtyper i Horsens. Der skal være plads til eksperimenter.

Fokus på bokvaliteten også for de eksisterende boliger på sydsiden.

Det skal være en sund bydel – der skal være mange muligheder for motion og aktiviteter i det grønne, og det eksisterende attraktive landskab skal bruges som grundlag for et rekreativt netværk. Det rekreative skal integreres i boligområderne.

Der skal sikres gode skoleveje og adgang til gode institutioner og servicefaciliteter - i første omfang i Egebjerg og Stensballe men senere også i selve bydelen. Der skal sikres mange forbindelser for bløde trafikanter til Horsens bymidte.

Fællesskaber og mangfoldighed

Der skal sikres fleksibilitet i bydelen, boligområderne og boligerne. Byen skal kunne ånde og udvikle sig i takt med konjunkturer, arkitektoniske trends samt ændrede familiemønstre og husstandsstørrelser.

Bydelen skal kunne danne ramme om og understøtte forskellige typer af fællesskaber i forskellige skalaer.