Kunst og kultur

Mål:

Midtbyen skal være et område, hvor aktiviteter, kunst, kultur og kulturarv bidrager til at skabe en mangfoldighed af spændende oplevelser og byrum.

Kunst og kulturarv skal bidrage til at understøtte de enkelte byrums særlige identitet og skabe forbindelseslinjer imellem byens rum.

Overvejelser om kunst og kultur skal indgå i det løbende arbejde med at bearbejde og udvikle byens rum.


Kunst

Horsens Kommune ønsker, at kunst skal bruges aktivt til at forbedre byens rum. Kunst af høj kvalitet er en del af byens DNA og har været det i årtier, fra statuerne i Beringsparken til Kvium og Lemmertz skulpturer på Søndergade.

Kunst kan og skal tilføre kvalitet, bidrage til specifikke steders identitet og gøre en forskel for byen. I nogle tilfælde skal kunst understrege og udvikle de stedsspecifikke kvaliteter i bestemte byrum. I andre tilfælde skal kunst skabe sammenhænge. Det kan være ved at skabe visuel sammenhæng mellem forskellige byrum eller ved at synliggøre det, der er på spil i byrummet, det være sig hvordan byrummet bruges i dag eller dets kulturarv.

Kunst kan anvendes på flere forskellige niveauer i arbejdet med udviklingen af byen og dens rum:

Pladser

Når en plads skal omdannes, kan en kunstner tilføje et nærvær og en krop og sjæl til pladsen.
Ved omformningen af fremtidige pladser skal der derfor indledningsvis tages stilling til, om en kunstner skal spille en central rolle i udformningen af pladsen.

Byudstyr

For at give Horsens Midtby unikke elementer, skal udvalgte byudstyrs-elementer designes af kunstnere, det kan være cykelstativer eller pullertbelysning ved kajkanten på havnen.

Værker

Horsens Kommune ønsker at understøtte udviklingen af det område med skulpturer, der er skabt i den østlige ende af Søndergade.
Derudover skal enkeltstående kunstværker primært placeres på steder, hvor de kan bidrage til at skabe visuelle sammenhænge i byrummet eller understrege et byrums specifikke identitet. Det kan f.eks. være på Nørretorv, for at synliggøre forbindelsen mellem midtbyen og Fængslet, eller på udvalgte steder langs havnekajen for at skabe sigtepunkter, der kan understøtte, at turen langs med havnekajen opleves overskuelig og varieret.

Street art

Street art kan bidrage til at skabe overraskelser i byrummet, og til at forstærke billedet af Horsens som et sted præget af humor og det legende.
I de senere år er der skabt meget street art i Horsens. Denne udvikling skal fortsætte i fremtiden.

Mælketorvet

Aktiviteter

Mange forskellige mennesker bruger byens rum. Derfor er der også meget forskellige forventninger til byens rum.

Horsens Byråd ønsker, at der skal være en mangfoldighed af forskellige former for liv i byens rum, og ønsker derfor, at byrummene til sammen har en bred vifte af forskellige funktioner.

Ved udviklingen af de enkelte byrum skal det undersøges og overvejes, om det enkelte byrum er velegnet til at være et naturligt samlingssted for de mennesker, der bor og opholder sig i området med henblik på opbygning af netværk mellem områdets beboere, om der kan etableres små oaser til udendørs afslapning og rekreation eller om byrummet er egnet til danne ramme for let hverdagsmotion.

I en by er der et udbredt ønske om at møde mere end blot det umiddelbart forventelige. Byens små rum og pladser får derfor også betydning, et kort stykke hvor en gade udvider sig kan være den niche, der giver en behagelig mulighed for et kort hvil eller giver en uventet oplevelse eller aktivitetsmulighed.

Horsens har taget mange initiativer på dette område i de senere år. Trampoliner, balanceklodser på Søndergade, fuglehuse i Vitus Berings Parken, små julegaver hængt op i træer på Søndergade i december og en lang række street-art-værker har givet byen en række overraskende oplevelser.

Horsens Kommune vil fortsætte ad den vej. Overraskende værker i baggårde, små elefanter i baggårde eller store elefanter, der bryder husenes sædvanlige skala skal være med til at skabe pladser og byrum, der er tiltrækkende og interessante.

Kulturarv

Det enkelte byrums historie undersøges og beskrives, de historiske fakta indgår i relevant omfang i arbejdet med at forme byrummet med henblik på at bidrage til at fastholde og styrke byrummets særlige karaktertræk.