Den blå struktur

Klima

Ved at være på forkant med klimaændringerne vil Horsens Kommune sikre bebyggelse og infrastruktur mod oversvømmelse og samtidigt skabe nye rekreative tilbud og nye naturområder.

Det er et mål at samfundets vigtigste funktioner gennem klimatilpasning og beredskabsplanlægning skal kunne opretholdes under stormflod, skybrud og oversvømmelse.

I bydelen Nørrestrand skal regnvandet håndteres ved nedsivning, hvor det er muligt.

Ved planlægning af nye byvækstområder, skal der laves en vandhåndteringsplan. Vandhåndteringsplanen skal belyse områdets nedsivningspotentiale, herunder grundvandsstanden i området, vandets strømningsveje og hvor vandet samler sig. Vandhåndteringsplanen skal også beskrive, hvordan hverdagsregn og skybrud håndteres i området. Det skal desuden belyses, om afledning af vand fra området kan give risiko for, at nedstrøms liggende arealer får øget risiko for oversvømmelse, særligt i situationer med kraftig regn eller skybrud. Desuden skal vandhåndteringsplanen belyse beskyttede og mulige nye naturområder.

I forbindelse med detailplanlægning for områder indenfor natur -og byudviklingsplanen, skal den aktuelle bygherre desuden undersøge om det er en fordel, at regnvandet håndteres på terræn. Hvis dette er tilfældet, skal regnvandet håndteres på terræn. Undersøgelserne skal omfatte miljøforhold, herunder grundvand og natur, pladsforhold, rekreative værdier, vedligehold og omkostninger på kort og lang sigt.

Regnvandet skal håndteres uden det gør skade på bygninger og infrastrukturanlæg eller nedstrøms liggende områder. Dette gælder både regnvand fra området og/eller fra naboområder i hverdagssituationer - og så vidt muligt også under skybrud.

Ved byudvikling, ændret anvendelse eller disponering af et område skal befæstelsesgraden, der er angivet i spildevandsplanen overholdes. Overskrides befæstelsesgraden skal det overskydende regnvand håndteres på grunden ved nedsivning eller fordampning, eller alternativt forsinkes og eventuelt renses inden det ledes til recipient.

Eksempel på regnvandsbassin med rekreativt forløb. Reference Sønæs - Viborg.

Eksempel på regnvandsbassin med integreret leg. Reference Sønæs - Viborg.

Vandhåndtering og vandafledning

Projektområdet ligger i et småbakket landskab, hvor der findes naturlige lavninger og variationer i terræn. For at understøtte området naturpotentiale og rekreative identitet, skal regnvand i området håndteres på overfladen, så vandet bidrager aktivt til de rekreative kvaliteter i projektområdet.

Nye anlæg til at forsinke og nedsive regnvandet udformes afhængigt af målsætningerne for de enkelte recipienter.

Opmagasinering og udjævning af regnvandsafledningen kan ske både med forsinkelsesbassiner og ved at oversvømme lavtliggende områder. Herved udnyttes eksisterende lavninger i landskabet samtidig med at disse arealers rekreative og naturmæssige værdi øges.

Anlæg til afledning og opmagasinering af regnvand samt vådområder skal vedligeholdes, så den planlagte samordning af regnvandsafledning, rekreativ anvendelse og øget naturværdi i Nørrestrand kan efterleves, samtidig med at den landbrugsmæssige udnyttelse af dele af området fortsat kan fungere.

Regnvand fra området kan enten nedsives lokalt eller afledes til recipienter via åbne render og grøfter eller i mindre omfang rør. Regnvand fra byområderne kan ledes til åbne grøfter, render i de fælles friarealer og langs veje eller til render i belagte arealer. Overfladevand fra veje og parkeringsarealer skal føres gennem olie- og benzinudskillere, inden det udledes i regnvandsbassiner.

Eksempel på grønne friarealer, der kan transportere regnvand.

Eksempel på regnvandsrende i grønt areal - Tre Gudor Viken

Eksempel på regnbed på en boligvej - Trekroner - Roskilde.

Eksempel på regnvandsrende ved privat vej.