Det store billede

Lund i forhold til Horsens by

Som kommunens hovedby skal Horsens fortsat udvikles som kommunens centrale dynamo for bosætning, detailhandel, erhverv, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (herunder både samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland og Business Region Aarhus

Lunds rolle i kommunen

Som lokalcenterby betjener Lund et større opland med servicefunktioner, detailhandel, og lokal erhvervsstruktur. Derved er Lund vigtig i bosætningsøjemed, da byen har store kvaliteter at tilbyde borgerne i Horsens Kommune. Derfor skal Lund fortsat udvikles som bosætningsby der forsynes med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud, samt mulighed for at der kan etableres butikker til forsyning af Lund by og omegn.

Den nye planstrategi

Den fysiske udvikling af vores kommune skal sikre, at vi også i fremtiden vil være en attraktiv kommune at bo i, at flytte til og at drive virksomhed i. Det skal vi være for de, der vælger at flytte hertil, men også for dem, der er født og opvokset her, og som allerede bor her. Den fysiske planlægning spiller en vigtig rolle i at skabe rammen for, at alle borgere får et godt, trygt og inspirerende hverdagsliv i et stærkt fællesskab.

Planstrategi 2019 forfølger tre overordnede strategiske spor for byudviklingen i kommunen:

 • EN ATTRAKTIV KOMMUNE AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED I
 • EN ANSVARLIG KOMMUNE FOR NUTIDENS OG FREMTIDENS GENERATIONER
 • EN GRØN OG REKREATIV KOMMUNE AT UDFOLDE SIG I

Planstrategi 2019 fungerer endvidere som for-debat i forhold til udlæg af nye byudviklingsområder. Derfor udpeger planstrategien på et overordnet niveau en række interesseområder til byudvikling. Interesseområderne vil efterfølgende blive vurderet nærmere i forhold til, om de skal indgå som konkrete nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021. Det er derfor ikke sikkert, at alle interesseområder i Planstrategi 2019 kommer med i Kommuneplan 2021.

Planstrategi 2019 udpeger to interesseområder for byudvikling i Lund; ét i nordvest og ét i den østlige ende af byen. Desuden udpeges området omkring Silkeborgvej/Tværgade, der ligger i byens centrum, som interesseområde for byomdannelse.

Lund nord

Det skal undersøges, om der skal udlægges nye byudviklingsområder til boliger på arealerne nord for Lund og Vinten, ved Vintenvej og Brønsholmsvej.

Der er naturbeskyttelses- og landskabsinteresser i området. Disse interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Lund øst

Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til erhverv på arealet ved Bøgehøjvej. Området er velbeliggende i forhold til erhverv på grund af nærheden til motorvej E45.

Området ligger i støjkonsekvensområde og transportkorridor i forhold til motorvej E45. Der er planer om udvidelse af motorvejen til tre spor. Derudover er der landskabsinteresser, kulturhistoriske interesser og naturbeskyttelsesinteresser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Silkeborgvej/Tværgade, Lund

Lund er kendetegnet ved en forholdsvis lang bygade, hvor der er en lille centerdannelse omkring Silkeborgvej, Tværgade og Kørupvej. For at styrke denne centerdannelse og definere centrum lidt stærkere, skal mulighederne for omdannelse og fortætning i dette område undersøges nærmere.

 

Demografien

Lund har i skrivende stund et befolkningstal på 2570 personer. Lund er dermed 4. største by i Horsens Kommune efter Horsens, Brædstrup og Egebjerg. Lund har oplevet en kraftig befolkningsfremgang indenfor de sidste 10 år på 41%. Byen har pt. følgende overordnede fordeling i aldersgrupper:

 • 0-15 år: 26 %
 • 16-24 år: 7 %
 • 25-64 år: 52 %
 • 65-100 år: ca. 15 %

Tabel over alderssammensætningen i Lund, opgørelse fra juni 2020

Landskabet og de grønne strøg

Fokuspunkter i den nye planstrategi for byernes, herunder også Lunds udvikling, er at skabe flere grønne oaser i byen. Det betyder at der i planlægningen skal være fokus på:

 • Kortlægning af natur og andre grønne områder i byerne
 • Mulighed for at indarbejde eksisterende og nye grønne områder i byudvikling
 • Mulighed for at forbinde byernes grønne områder
 • Mulighed for at tænke klimatilpasning sammen med grønne områder
 • Byudvikling med respekt for de landskabelige kvaliteter
 • Muligheden for at skabe et sammenhængende net af rekreative stier
 • Muligheden for at skabe flere og bedre opholdsmuligheder i det åbne land.

Disse fokuspunkter er helt relevante for udviklingen af Lund.

De udpegede bevaringsværdige landskaber i Lund og omegn 

Horsens Kommune rummer de typiske østjyske landskabstræk; stejle skrænter, tunneldale og frugtbare moræne-plateauer. Lund er, med sin placering på kanten af Hansted-tunneldalen, ingen udtagelse. Hansted Ådal strækker sig gennem den centrale del af kommunen mellem Stensballe og Nørrestrand i sydøst til Gudenådalen i nordvest.

Denne helt unikke placering vidner om den tætte forbindelse til fjorden, som for 6000 år siden strakte sig helt til Lund gennem Hansted Ådal. Et af de bedste billeder af dette landskab får man i dag på højdedraget ved Tamdrup Kirke.

Landskabet fremstår som en varieret mosaik af enge, moser, skove, overdrev og dyrkede marker karakteristisk for ådal landskaber. Landskabet vidner også om flere primitive bosættelser langs dalstrøget helt tilbage til stenalderen, som det blandt andet kan opleves ved gravhøjene på højdepunkterne Vorbjerg Høje og Slaggård Banke eller i jettestuen bag Lundskolen.   

Fra Kommuneatlas 1991: Landskabets særpræg fremhævet ved tegnerens hjælp: Store bakker, fjord og tunneldale. Sådan omtrent må fugleperspektivet være over Tamdrup Kirke.

Fredet rundhøj fra den yngre stenalder bag ved Lundskolen. Gravkammeret, også kaldt en jettestue, er i dag blotlagt og giver derfor god mulighed for at se en gravhøj indefra og lære mere om den danske stenalderkultur.