Natur - og byudviklingsplan

Natur - og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 400 ha.

Naturudvikling

Naturen leverer livskvalitet til mennesker i form af dets rekreative egenskaber, og den leverer liv og levesteder for planter og dyr. Området nord for Nørrestrand står over for en stor udvikling de kommende år, hvor landbrugsarealer skal transformeres om til arealer med høj rekreativ værdi og hvor den biologiske mangfoldighed skal styrkes. Danmark har gennem Biodiversitetskonventionen forpligtiget sig til at stoppe tabet af den biologiske diversitet, og Horsens Kommune vil med denne plan bidrage til at styrke dette arbejde.

Selvom udvikling af en artsrig natur på landbrugsarealerne nord for Nørrestrand kræver tålmodighed, så vil man på det rekreative område, allerede inden for en kort årrække høste gevinsten af nye stier, udkigspunkter, fugletårne og udkig til søer og vandløb. Nogle naturområder vil få lov til at udvikle sig selv, andre skal have en hjælpende hånd. Fiskebæk skal genslynges til sit naturlige lejde, søer skal reetableres og der skal rejses en helt ny skov. Store arealer skal afgræsses med forskellige dyr – heste, kvæg, får o.lign., så der skabes en dynamik, der giver de bedste rammer for naturudviklingen.

Udviklingen vil starte i det øjeblik jorden tages ud af omdrift og næringsstoftilførslen reduceres, og den naturlige succession vil begynde at indtage området. Naturlige enge med flotte og sjældne orkidéer eller overdrev med høj rigdom af arter fordrer dog en længere tidsramme inden vi ser det fulde potentiale.

Her i planen gennemgås udviklingspotentialet for området, og derfor er det ikke ses en facitliste, men mere et katalog over idéer og udviklingsmuligheder for den fremtidige natur nord for Nørrestrand.

Kortet viser de arealer, der er oplagte at omlægge til nye naturområder. Afgræsningerne er ikke endelige og vil først blive fastlagt i detailplanlægningen og realiseringsfasen.

Byudvikling

Nørrestrand er bygget op omkring naturområdet Nørrestrand, et helt særlig grønt og blåt rum, der binder bydelen sammen med den eksisterende Horsens by og samler naturoplevelser, byliv og infrastruktur.

Nørrestrand er bygget op omkring en række principper for at sikre en levende by med nærværende natur.

Principperne skal afspejles i den senere kommune- og lokalplanlægning, som følger op på på Natur - og Byudviklingsplanen.

1. Naturen er det bærende element - Udviklingen af bydelen Nørrestrand starter med igangsætningen af et sammenhængende naturprojekt for området. Naturprojektet vil forbedre områdets eksisterende naturværdi og give området en høj herlighedsværdi, som vil gøre området attraktivt fra første færd.

2. Udviklingsplanen er udviklet med afsæt i landskabet. Eksisterende landskabs- og naturindhold respekteres og forbedres i den efterfølgende planlægning, som et vilkår for byudviklingen.

3. Vandets vej skal danne grundlag for disponering af områderne og regnvandshåndtering af hverdagsregn og skybrud skal indgå i områdernes indretning som et rekreativt, synligt element.

4. Bebyggelser skal indpasses smukt i landskabet og hensynet til optimal orientering og udsigt til de åbne landskabskiler og Horsens by skal veje tungt.

5. Bebyggelserne skal være varierende og mangfoldige i skala, arkitektur, ejerforhold og typologi.

6. Udviklingsplanen fastlægger optimale rekreative forbindelser indenfor projektområdet, men også til de omkringliggende områder.

7. Bæredygtighed sikres gennem nye fællesskaber, tættere bebyggelser, lavenergibebyggelse, solceller, grønne tage og lokal afledning af regnvand.

Visualisering af et eksempel på hvordan byudviklingen kan komme til at se ud- POLYGON.

Visionen for Nørrestrand - Bæredygtig natur og byudvikling - Arcvision