Strategi

Visionen har mundet ud i fire strategiske greb. De strategiske greb skal danne rammen om den fremtidige retning, som Hatting by skal udvikle sig i.

De fire strategiske greb er:

  1. En aktiv bymidte
  2. Byens hovedstrøg
  3. Sammenhæng
  4. Fritid og aktiviteter.

Grebene rummer hver en række principper og mulige indsatser, som skal sikre helhedsplanens overordnede vision og efterfølgende realisering af de strategiske greb. Hvert greb er beskrevet herunder, og underfoldes nærmere under Principper & indsatser. Indsatserne er de fysiske tiltag der skal til, for at konkretisere visionen og de strategiske greb.

Helhedsplanens strategier bearbejder Hatting i forskellige bymæssige skalatrin. Horsens Kommunes målsætninger fra Arkitekturpolitikken (Styrk hele Horsens, Vær en god nabo og Byg til hverdagslivet) er omdrejningspunktet for den måde udviklingen af principper og indsatser er blevet til. Der er fokus på:

  • Styrk hele Horsens | Indgå partnerskaber, forbinde grønne og blå korridorer samt bygge med stedets kvaliteter

  • Vær en god nabo | Skabe fælles opholdsrum, bidrage med lokale klimatiltag og at bidrage positivt til nærmiljøet

  • Byg til hverdagslivet | Forstå brugerne, understøtte grønne vaner og bidrage til nærmiljøet

Samtidig er det målsætningen med helhedsplanen, at fremtidige politiske ønsker, strategier og udviklingsprojekter muliggøres i planen.

Strategi 1

En aktiv bymidte

I Hatting skal der skabes én aktiv bymidte omkring SuperBrugsen. Bymidten skal fungere optimalt i forhold til den daglige drift i brugsen, men også indbyde til hverdagsaktiviteter samt større og mindre begivenheder året rundt.

Bymidten skal:

  • Danne fælles opholdsrum for borgerne, og understøtte lokale fællesskaber
  • Bidrage til liv og tryghed for alle
  • Udvikles sammen med byens borgere, så rammerne understøtter og inddrager byens behov.

 

 

Strategi 2

Byens hovedstrøg

Ad byens ældste hovedstrøg (Kirkebakken, Storegade, Overholm og Grønhøjvej) skal hastigheden sænkes for bilisterne, og forholdene forbedres for de bløde trafikanter. Dette skal sammen med øget sammenhæng i byen understøtte grønne vaner, hvor det sunde valg (den aktive mobilitet - cykel og gang) er det lette og mest komfortable valg til mindre ærinder. I byens centrale gaderum kan der bl.a. indarbejdes klimatiltag, hvor regnvandsløsninger og begrønning bidrager positivt til byrummene.

Byens hovedstrøg skal understøttes af de mange ældre, og flere steder velbevarede huse, som findes i Hatting. Gennem bl.a. fondsstøtte, f.eks. via Bygningsforbedringsfonden eller private initiativtagere, skal husene i hovedstrøgene sikres et løft. Dette skal bidrage til at tydeliggøre byens fortælling og den karakteristiske landsbystemning. Smukke og tidstypiske detaljer skal fortælle historier fra tidligere tider, og bidrage til en generel forskønnelse af Hatting by.

 

 

Strategi 3

Sammenhæng

Fra Hatting bymidte skal der skabes ruter rundt i og omkring byen. Ruterne har til formål, at skabe bedre og nye sammenhænge, og forbinde byen med de omkringliggende blå- og grønne korridorer. 

Bymidten skal fremtidigt være et både stærkt og synligt bindeled mellem den ældste del af Hatting, via de gamle hovedstrøg, og de omkringliggende naturområder.

Via ruter skal man kunne gå på opdagelse i Hattings historie, lege, lære om naturen, være aktive sammen, mødes på tværs og få mulighed for, at nyde naturen og landskabet.

 

 

Strategi 4

Fritid og aktiviteter

Med Hattings meget nære placering til Horsens, deler byen naturligt mange fritidsfaciliteter med hovedbyen, Horsens. Særligt Hatting og Østerhåb/Torsted deler skole (herunder Østerhåbsskolen afdeling Hatting og Torsted) samt flere fritids- og foreningsaktiviteter samt klubber på tværs. Der er behov for, at styrke udbud og faciliteter i byen, så det fortsat er attraktivt for børn, unge og voksne, at tilvælge aktivitetstilbud i Hatting, såvel som at nabobyområderne i Sydbyen i Horsens kan benytte sig af tilbuddene. 

Der ses et behov for, at styrke den sociale sammenhængskraft mellem Hatting/omegn og Østerhåb/Torsted med fælles faciliteter, der skaber et mødested på tværs til gavn for rigtig mange borgere, f.eks. et mødested midt i mellem begge byområder.

I forbindelse med en ny aktiv bymidte skal der være adgang til information om de aktiviteter, der sker i Hatting og omegn. Byens foreninger og lokale ildsjæle skal have en god platform, der er synlig for hele byen og dens besøgende.

Strategien skal sikre, at der arbejdes for at skabe aktiviteter der taler til både børn, unge, voksne og seniorer.