Etapeplan

Bydelen vil udvikles sig over mange år. Der skal gives plads til en gradvis, organisk udvikling med en høj grad af fleksibilitet i forhold til de behov og muligheder, der til en hver tid er aktuelle. Udviklingsplanen sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi. Planen fokuserer på de store træk i natur - og byudviklingen, og fastlægger en række principper for natur, veje, forsyning, vandafledning og bebyggelser. Byudviklingen vil ske over mange år, og området vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Området inddeles i 5 etaper, som illustrere en forventelig udbygningstakt. Etapeplanen skal kunne rumme en løbende tilpasning af planen til aktuelle behov.

Projektområdet inddeles i etaper. Etapeinddelingen er principiel og kan varieres i afgrænsning ud fra kommende behov for byudvikling.

Naturudviklingen er blevet opdelt i fem etaper, der beskriver den gradvise udvikling af naturen i området.

Udviklingen af naturen er styret af en række faktorer. Projekterne vil blive udført på kommunale jorde, på nyerhvervede arealer, eller igennem samarbejdsaftaler med private lodsejere. Nogle projekter vil blive finansieret af tilskud.

Projekterne kræver desuden forskellige tilladelser fra bl.a. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Planloven og Fredningsnævnet. Der kan derfor vise sig, at visse forhold gør at dele af de enkelte etaper enten ikke kan gennemføres eller må tilrettes, hvilket også kan ændre på rækkefølgen på etaperne.

Naturudviklingen er blevet opdelt i fem etaper, der beskriver den gradvise udvikling af naturen i området.

1. Etape: Etablering af ny natur og friluftsfaciliteter i den vestlige del af Nørrestrand.

2. Etape: Etablering af ny naturskov i den østlige del af Nørrestrand.

3. Etape: Etablering af vådområde i Fiskebæk

4. Etape: Etablering af vådområde i Nebel bæk

5. Etape: Etablering af ny natur nord for Nørrestrand

De enkelte Etaper uddybes under afsnittet "Naturudvikling".