Strategier

Visionen som strategisk grundlag

På baggrund af input fra lokalsamfundet ved de beskrevne workshops og borgerdialoger, er følgende vision for den fremtidige udvikling i Lund og omegn blevet formuleret sammen med lokalrådet:

Lund og omegn er et levende, mangfoldigt og samlende bysamfund med plads til de mange fællesskaber og med gode forbindelser og mødesteder på tværs af adresse, alder og interesse. Lund og omegn er stedet med både stærke landlige og bymæssige kvaliteter forenet i en bæredygtig vækst og udvikling. Lund er med sit udbud det foretrukne lokale handelscentrum og rekreative samlingssted for hele byen og omegnen.

Byudviklingsstrategi

Med afsæt i visionen og borgerdialogerne er der i samarbejde med lokalrådet indkredset et strategisk grundlag for den fremtidige planlægning og positive udvikling af Lund. Strategierne omsætter visionen til mere konkrete, handlingsorienterede målsætninger. 


Ovenfor er de strategiske hensyn i den fremtidige fysiske planlægning illustreret, heriblandt byens landskabsværdier, stier og rekreative, grønne forbindelser samt et klarere defineret bycentrum. Nedenfor er de syv udvalgte strategier beskrevet i uprioriteret rækkefølge:


For at helhedsplanens vision og strategier for Lunds fremtidige udvikling kan indfries i fremtiden, er der mange kendte - og endnu ukendte - faktorer der spiller ind, og mange forudsætninger, der først skal opfyldes. Her uddybes en række af de væsentligste forudsætninger for at helhedsplanens strategiske målsætninger kan forfølges og realiseres. 

STRATEGI

FORUDSÆTNINGER

1. Synligt centrum


Der skal arbejdes for et mere synligt og indbydende centrum for byens handel. Der bør arbejdes for en torvedannelse i området omkring krydset mellem Silkeborgvej og Tværgade, og planlægningen for byggeri i området bør understøtte denne strategi. Torvedannelsen vil være med til at skabe en mere levende og samlende bymidte og dermed understøtte både handels- og byliv.

Forudsætningen for en omdannelse af det udpegede centrum af Lund i forhold til arealernes anvendelser og en fysisk transformation er bl.a.:

 • At de private ejere af grundene indenfor området ønsker at udvikle deres ejendomme 
 • At det politisk vedtages at udpege et præcist afgrænset område som omdannelsesområde i Kommuneplan 2021
 • At der udarbejdes de nødvendige lokalplaner - og evt. tilsvarende kommuneplanændringer – for kommende lokalplanpligtige projekter indenfor omdannelsesområdet, og at disse planer konkretiserer og udmønter strategien for nye bygninger og ubebyggede arealer i centrum af Lund.
 • At der eventuelt kan findes midler til forskønnelse af de omfattede befæstede og grønne vejarealer, som del af udviklingen af byrummet.

2. Bæredygtig byvækst


I planlægningen for fremtidig byvækst i tilknytning til Lund by, er det vigtigt at de kommunale investeringer i infrastrukturen og offentlig service følger med på bæredygtig vis, så byvæksten styrker - frem for svækker - bysamfundets kvaliteter og sammenhængskraft som helhed.

Forudsætningen for nye byvækstområder og de afledte investeringer i infrastrukturen og den offentlige service er bl.a. at:

 • Det politisk vedtages, at udlægge nye afgrænsede boligområder i kommuneplan 2021 i forlængelse af de udpegede interesseområder i Planstrategi 2019, og at
 • Der i det kommende budgetter indgås politisk forlig om eventuelle nødvendige følgeinvesteringer forbundet med en større byvækst.

 

3. Pas på landskabet


I planlægning for fremtidig byvækst og –udvikling er det særlig vigtigt, at landskabsværdierne beskyttes, og at både de visuelle og fysiske, grønne forbindelser mellem by og landskab vægtes højt i de nye byområders placering, afgrænsning og disponering. I nye planer er det vigtigt, at strukturplanlægningen af stier, grønne friarealer og korridorer styrker byens grønne profil og skaber sammenhængende, grønne forbindelser mellem den eksisterende by og de tilstødende landskaber. Tilsvarende bør landskabsværdierne iagttages i placeringen og graden af ny bebyggelse samt placeringen og udformningen af nye veje.

Strategien hænger godt sammen med det strategiske spor, "En grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i", jævnfør Horsens kommunes Planstrategi 2019.

Store dele af Hansted Ådal og Bygholm Ådal er omfattet af naturbeskyttelse og beskyttelseslinjer. Bevaringen og styrkelsen af de eksisterende natur- og landskabsværdier, samt byens landskabelig tilknytning hertil forudsætter bl.a. at:

 • Den nuværende naturbeskyttelse opretholdes både i statslig og kommunalt regi, og at
 • Der i fremtidig kommune- og lokalplanlægning vedtages at fastsætte mere konkrete begrænsninger for ny bebyggelses placering, tæthed og højde, der efterlader tilstrækkelige og sammenhængende grønne friarealer, stiforbindelser og sigtelinjer til landskaberne fra byen.
  Den sammenhængende grønne struktur kan f.eks. lægges til grund for nye bebyggelsesplaner i forbindelse med en indledende strukturplanlægning.

 

4. Trafik på Silkeborgvej


I den fremtidige vej- og trafikplanlægning bør der tilstræbes en større fredeliggørelse langs Silkeborgvej med henblik på i højere grad at tilgodese hensyn til de bløde trafikanter, ikke mindst i tilknytning til byens skoler, institutioner og de centrale centerområder.

Forudsætningen for en højere grad af fredeliggørelse af Silkeborgvej, er bl.a. at:

 • Det i den fremtidige vej- og trafikplanlægning kan forenes med hensynet til en hensigtsmæssig trafikafvikling og trafiksikkerhed på byens vejnet,
 • Ny vejplanlægning, som f.eks. en ny omfartsvej for erhvervsområdet syd for Lund - samt eventuelle afledte investeringer i infrastruktur i forbindelse med fremtidig byvækst - kan aflaste og aflede trafik fra Silkeborgvej.

5: Velkommen til Lund


Den fremtidige by- og sektorplanlægning skal understøtte, at der skabes et klarere og mere attraktivt førstehåndsindtryk af byen som bosætningsby, særligt ved den østlige indgang fra Ny Silkeborgvej.

Eventuelle byporte og lignende markeringer af byens indgange forudsætter en kommunal og/eller evt. privat medfinansiering og skal godkendes af vej- eller byggemyndigheden alt efter hvor de skal opstilles.

Forskønnelse, områdefornyelse og begrønning på vejarealer eller rekreative arealer ved byens indgange forudsætter tilsvarende, at der kan findes tilstrækkelige kommunale midler og/eller privat medfinansiering.

  

6. Det grønne og stierne


Der skal arbejdes for at forbedre og udbygge de eksisterende grønne arealer og stistrukturer i byen, så forbindelserne på tværs - og i tilknytning til den omkringliggende bynære natur - styrkes.

Udbygning af eksisterende stier eller etablering af nye stier i de eksisterende kommunale, rekreative arealer forudsætter en offentlig og/eller evt. privat medfinansiering.

Udbygningen af de eksisterende stiforbindelser fra byen til de omkringliggende landskaber af f.eks. marker og skove forudsætter at de private ejere enten frivilligt tilbyder give adgang f.eks. med naturstier eller hvis der i fremtiden f.eks. skulle være ønske fra om at indgå aftaler så som aftaler om multifunktionel jordfordeling, i mellem aftaleparterne.

Udviklingen af de fælles friarealer inde i byen, der er privatejede, forudsætter tilsvarende dialog med- og samtykke fra de berørte ejere.

7. Fællesskabet


Det sociale fællesskab i bysamfundet skal i høj grad bæres af gode rammer for et levende, mangfoldigt og udadvendt foreningsliv

Rammerne for det sociale fællesskab og foreningslivet beror både på de offentlige tilbud og rekreative arealer (som f.eks. Lundskolen, Lundhallen, boldbanerne og Aktivitetscentret), boligområdernes fælles friarealer, de offentlige byrum og vejarealer, og sidst men ikke mindst de frivillige, udadvendte initiativer i det lokale handels- og foreningsliv.  

Her er det afgørende, at der er en tæt og konstruktiv dialog mellem både lokalråd, foreninger, erhvervslivet, grundejerforeningerne og kommunens centrale og decentrale dele for at spotte og udvikle nye idéer, initiativer og investeringer til styrkelsen af fællesskabets rammer.