Sammenhæng

Principper og indsatser

Der er behov for, at styrke og tydeliggøre adgangen til naturområder, ådale og skove i/omkring Hatting - særligt Hatting Bæk, Kørup Enge, Rugballegård Skov og Bygholm-området. Bedre og flere stier vil gøre områderne tilgængelige for borgerne, mens opholds- og udkigsmuligheder samt skiltning, skal skabe øget synlighed og liv i området.

Stien langs Hatting Bæk bør indgå som en del af et større sammenhængene træk.

 

Hatting Bakker-området (projektet er ikke en del af helhedsplanen) omkring Eriknaurvej kan blive en gevinst for Hatting, og skal på sigt også indgå som en naturlig forlængelse af byen og fremstå som en del af Hatting. Realisering af et større skovrejsningsprojekt mellem Hatting og Østerhåb v. Torsted, kan ligeledes styrke Hattings rekreative muligheder og sikre byen mod, at vokse sammen med Horsens. 

Principperne for Strategi 3 - Sammenhæng er:

 1. Sammenhæng med nye ruter
 2. Ny grøn sammenhæng
 3. Sikkerhed og synlighed.

Principperne og de tilhørende indsatser er uddybet i det følgende. 

Området

Helhedsplanens principper udspiller sig indenfor ovenstående områdeafgrænsning. 

Princip 1

Sammenhæng med nye ruter

Hatting rummer store oplevelsesmæssige potentialer, både hvad angår naturkvaliteter og aktiviteter, men byen mangler sammenhæng. Sammenhæng i form af nye og forbedrede stier, som kan knytte byen sammen på ny og synliggøre alle de kvaliteter byen og området omkring har. 

Følgende indsatser gør sig gældende:

 • Skab ruter i byen der løber fra bymidten og nord, syd, øst og vest om Hatting og skaber nye sammenhænge i byen
 • Tematiser ruterne så de er synligt forskellige og tilbyder forskellige aktiviteter, f.eks. leg, bevægelse, sanser, fordybelse mv.
 • Planlæg ruterne så flest mulige byfunktioner/aktiviteter/andet kobles på stisystemet.

 

 

 

 

Princip 2

Ny grøn sammenhæng

Den statslige igangsætning af skovrejsningen ved Rugballegård Skov (nord for Hatting by) bør forlænges til området mellem Hatting Øst og Østerhåb/Torsted. I den nuværende kommuneplan er udpeget et større område til skovrejsning netop her. Området skal sikre de rekreative og grønne værdier i området. Ankomsterne til byen bør ligeledes tydeliggøres med begrønning, som set ved ankomsten til byen ved Hatting Centret. Dette kan fremstå som et grønt motiv og kendetegn for byen.

Det store grønne træk, i form af skovrejsningen, skal indtænkes med nye funktioner og aktiviteter, overskudsjord, klimavand og biodiversitet. Området skal udvikles i fællesskab med borgerne og tilbyde leg, bevægelse mv. til brugerne. Der skal tages hensyn til arealer, som i Kommuneplanen skal friholdes for skovrejsning.

Skovrejsningen skal sikre, at Hatting forbliver en selvstændig lokalcenterby og ikke bliver opslugt af Horsens (Østerhåb/Torsted). 

Følgende indsatser gør sig gældende:

 • Skab sammenhæng med ny skovrejsning, og understøt at Hatting og Østerhåb/Torsted ikke smelter sammen
 • Understøt ankomsterne til byen med træalléer
 • Indpas klimavand og overskudsjord
 • Brug hjemmehørende arter og eksperimenter med biodiversitet og vild natur, der giver gode levesteder for insekter og planter.

 

Princip 3

Sikkerhed og synlighed

Hattings udfordring med meget gennemkørende trafik er særligt udfordrende og kræver, at trafikstruktren gentænkes. Den gennemkørende trafik påvirker naturligt den måde vi kommer fra A til B, som borgere. Det betyder for Hatting helt konkret, at borgerne i høj grad foretrækker, at tage bilen frem for cyklen, fordi det vurderes mest sikkert.
Det er derfor væsentligt, at nye stier udlægges så de er; 1. mindst muligt påvirket af kørende trafik, 2. bedst muligt planlagt i forhold til sikre krydsninger og 3. har stort fokus på, at være synlige som alternativ rute til de trafikbelastede veje, som cyklende og gående normaltvis benytter.

Følgende indsatser gør sig gældende:

 • Trafiksanér hvor stier krydser eller løber langs veje
 • Indpas belysning
 • Orientér ophold og aktiviteter mod stierne.