Vision

Endelave er allerede under transformation, hvor antallet af faste beboere falder, der er nedgang i arbejdspladser og det offentlige serviceniveau daler. Samtidigt oplever man på øen at der er liv og glæde i sommerhalvåret, turisterne vælter ind, restaurationerne og butikkerne har travlt, især i og omkring begivenheden Aktiv Ø, som er et lokalt og frivilligt drevet initiativ.

Visionen for Endelave er, at understøtte denne udvikling fra at øens eksistens er baseret på fastboere til at være baseret på både fastboere og turisme. Der skal tiltrækkes turister som kan bidrage til øens liv og økonomi, på en måde som fastboerne kan leve af hele året. Denne vision skal udfoldes med respekt for, plads til og i dialog med de nuværende beboere og erhverv. Denne vision for udvikling skal ikke forstås som, at der er et modsætningsforhold mellem nuværende fastboere/erhverv og turisme, men som at der kan være et samspil og fælles interesser der kan udfoldes.

Således baseres visionen på sameksistens og gensidig afhængighed. Hvis øen lægger sine æg i turismens kurv, åbnes der op for nye muligheder som: udvikling af de fysiske forhold på øen, fastholdelse og måske udvikling af arbejdspladser og offentlig service, bidrag til øens sociale fællesskab og igangsætning af lokale initiativer. Samtidigt kan transformationen bidrage til at gøre øen mere selvstændig og selvkørende.

Det er et spørgsmål om at få øboerne og andre interessenter til at hjælpe med at opbygge et samarbejde og en kultur, hvor det ene gode, igangsatte initiativ understøtter det næste.

 

Fra "Udvalget for levedygtige landsbyer"s afrapportering til regeringen (April, 2018):

To scenarier for landsbyerne i 2030

Det mangfoldige billede af landsbyerne, som vi ser i dag, vil også gøre sig gældende fremover. Her ser udvalget dog to forskellige scenarier for den enkelte landsby. Scenarierne er stiliserede og udgør på sin vis to ekstremer i det brede udfaldsrum, som den enkelte by kan udvikle sig inden for.

Hvis det fortsatte fald i befolkningstallet i landsbyen ikke håndteres, vil udfordringerne med en bygningsmasse præget af tomme, utidssvarende eller misvedligeholdte boliger, skolelukning, lukkede dagligvarebutikker, lang afstande til arbejdsmarkedet mv. begrænse lysten og muligheden for at bo og leve i landsbyen. Det fortsatte fald i befolkningstallet vil således i dette scenarie med al sandsynlighed betyde "mere af det samme" – en bygningsmasse i forfald, reduceret lokalt udbud af kultur- og fritidstilbud samt større afstand til offentlig og privat service.

I takt med at summen af sociale udfordringer, besværligheder i hverdagen og fysisk forfald stiger, vil flere indbyggere formentlig ramme "mætningspunktet" og på et tidspunkt bliver det tænkeligt, at udfordringerne i landsbyen vil fortsætte med stigende kraft frem mod 2030.

Et andet scenarie vil være en landsby, der er præget af et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, et omsætteligt boligmarked, en tilpasset bygningsmasse, med attraktive beliggenheder, nærhed til offentlig og privat service, øget mobilitet, beskæftigelse samt mulighed for etablering af virksomhed og med social og kulturel sammenhængs-kraft. Landsbyen og det omkringliggende område er et attraktivt sted at bo, arbejde og leve i, og området tiltrækker nye indbyggere, der afspejler det omkringliggende samfund og bidrager i mange tilfælde til områdets vækst i indbyggertallet.

Landsbyen vil være attraktiv at besøge som gæst og turist, eventuelle tomme og utidssvarende boliger skæmmer ikke helhedsindtrykket, de landskabelige værdier og naturen. Bosætning er et aktivt tilvalg for eksisterende indbyggere og tilflyttere, og indebærer en tilfredsstillende grad af vished om fremtiden og mulig indflydelse på lokalområdets udvikling. Infrastruktur, arbejdsmarked samt offentlig og privat service adskiller sig nok fra byen, men ikke i et omfang, der i sig selv er årsag til at vælge et liv på landet fra.

Udvalget finder, at der med det mangfoldige landsbybillede i dag, vil være muligt at finde mange landsbyer i 2030, der passer på den positive beskrivelse af landsbyen. Arbejdet med at fremtidssikre og tilpasse landsbyerne afhænger i vid udstrækning af de enkelte landsbysamfund, der med engagement, lokalkendskab og udviklingskapacitet er en nødvendig deltager i en udvikling af et levedygtigt lokalsamfund.

Men ovenstående fremskrivninger og mulige scenarier viser også, at engagement, lokalt kendskab og udviklingskapacitet ikke gør det alene. Fremskrivningen taler for en national og kommunal indsats for at sikre en bedre demografisk udvikling og balance i landsbyerne i fremtiden. Det vil sige at bosætningen i landsbyerne skal stimuleres, samtidig med at det vigende befolkningstal i mange af landsbyerne og de deraf følgende omstillings-behov skal håndteres