Fredningen

En del af området nord for Nørrestrand er omfattet af en landskabsfredning fra 1983.

Fredningen omkring Nørrestrand blev vedtaget af Fredningsnævnet for Vejle amts nordlige fredningskreds den 15. januar 1978, og stadfæstet og udvidet af Overfredningsnævnet den 16. november 1983.

Oprindeligt var fredningens formål ”...navnlig at bevare arealernes landskabelige kvaliteter og udvide offentlighedens adgang i området”, men af Overfredningsnævnets kendelse fra 1983 fremgår desuden, at ”Både det område, der er omfattet af fredningsnævnets kendelse, og arealer nord derfor rummer så store landskabelige værdier, at alle disse arealer bør undergives fredning. Det samlede område har ikke alene værdi ud fra nærrekreative hensyn, som kan og bør varetages af byrådet, men har også regional interesse som et naturområde og har i ornitologisk og geologisk henseende endog vidererækkende betydning”. Her bringes således udover de landskabelige og rekreative formål desuden natur, geologi og ornitologi på banen som hensyn fredningen skal medvirke til at sikre.

Fredningens geografiske udstrækning ses af vedstående kort.

Fredningen dækker hele Nørrestrand fra Hammerholm i vest til Griffenfeldtsparken i øst. Derudover dækker fredningen arealerne umiddelbart syd for Nordre Strandvej, samt et afgrænset areal nord for Nordre Strandvej.

Fredningsgrænsen følger hovedsageligt eksisterende markveje og matrikelskel tæt omkring fjorden, men i den nord-vestlige del af fredningen går grænsen længere mod nord og omfatter matrikel nr. 13l, 14a, 32 Hansted by, Hansted samt en del af matr. nr. 4d Nebel By, Nebel. Alle beliggende nord for Nordre Strandvej.

 

Lavning i fredningen syd for Strandgaard.

Projektområdet og fredningens nuværende afgrænsning vist med blå skravering. Her ses nærheden til fredningen i Stenballe bjerge.

Landbrugsjord indenfor landskabsfredningen. Kig mod øst.